Regulamin serwisu Psy.pl

Serwis Psy.pl jest serwisem internetowym prowadzonym przez Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-562) przy ul. Odolańskiej 38.

1. Regulamin dotyczy warunków i zasad korzystania oraz tworzenia serwisu Psy.pl.

2. Serwis Psy.pl to serwis dla miłośników psów, umożliwiający publikację przez autorów swych artykułów, zdjęć oraz materiałów audio i wideo.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Psy.pl zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zarejestrowania się w serwisie. Rejestracja w serwisie oznacza że użytkownik zapoznał się z regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

4. Rejestrując się w serwisie użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach związanych z działaniem serwisu i jego obsługą oraz w celach statystycznych przez Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-585) przy ul. Bagatela13/43 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Wypełniając formularz rejestracji, użytkownik jednocześnie oświadcza, że dane, które podał, są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane, oraz prawie ich poprawiania lub żądania usunięcia. Petstar sp. z o.o. może przekazać dane użytkowników forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników serwisu Psy.pl. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu Psy.pl wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowo – reklamowych.

5. Za prawidłowe funkcjonowanie serwisu Psy.pl odpowiada Petstar sp. z o.o., która dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zaistnienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

6. Petstar sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie Psy.pl. Treści zamieszczane w serwisie Psy.pl publikowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkowników. Zabrania się publikacji artykułów, zdjęć, filmów cudzych, podlegających ochronie praw autorskich. W przypadku plagiatu lub naruszenia własności intelektualnej osób trzecich konto właściciela zostanie zablokowane lub usunięte.

7. Petstar sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane komentarze. Za komentarze odpowiedzialność ponoszą użytkownicy serwisu Psy.pl. Wszelkie poglądy i opinie są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu.

8. Z zastrzeżeniem punktu 8*) Użytkownik zamieszczając artykuł, zdjęcie czy materiały audio i wideo oświadcza, że udziela Petstar sp. z o.o. nieodpłatnie licencji z prawem udzielania sublicencji na okres 10 lat na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) w zakre/sie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
8*) Użytkownik zamieszczając artykuł, zdjęcie czy materiały audio i wideo obejmujące treści z ogłoszeń adopcyjnych zwierząt oświadcza, że udziela Petstar sp. z o.o. nieodpłatnie licencji na okres 10 lat na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
– jako ilustracji do artykułów lub aktualności na stronie www.psy.pl lub innych naszych serwisach, bez prawa do udzielania sublicencji.

9. W przypadku gdy treści artykułu, zdjęcia lub materiały audio i wideo budzą jakąkolwiek wątpliwość pod względem zawartości, prawdomówności, zgodności z obowiązującym prawem, mogą zostać odrzucone bądź usunięte przez redakcję serwisu.

10. Zabronione jest umieszczanie w serwisie artykułów, zdjęć, materiałów audio i wideo o treściach niedozwolonych z punktu widzenia obowiązującego prawa, łamiących powszechnie obowiązujące normy społeczne i obyczajowe oraz zawierające treści niezgodne z Netykietą. W serwisie Psy.pl nie będą akceptowane jakiekolwiek treści o charakterze erotycznym/pornograficznym, zawierające treści wulgarne, obraźliwe, związane z przemocą, treści komercyjne/reklamowe czy też naruszające prawa autorskie osób trzecich.

11. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość usunięcia zamieszczonego materiału z serwisu Psy.pl w przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych ustaleń i zablokowania lub usunięcia konta.

12. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ingerencji w treści artykułów zamieszczanych w serwisie Psy.pl w zakresie korekty ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej itp. bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkownika.

13. Redakcja serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu bez podania przyczyny.

14. Serwis Psy.pl aktywnie popiera akcję R=R (rasowy=rodowodowy) – ogłoszenia krycia bądź sprzedaży ko nierodowodowych będą usuwane bez podania przyczyny. Zamieszczając ogłoszenie o sprzedaży kotów rasowych, należy podawać w treści ogłoszenia informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (przydomek hodowlany, nazwa hodowli, link do strony hodowli). Zamieszczając ogłoszenie o sprzedaży kota rasowego, hodowca deklaruje, że zwierzę posiada rodowód i będzie uprawione do jego odbioru. Ogłoszenia będące ukrytą formą sprzedaży psów w typie rasy (np. „oddam po zwrocie kosztów utrzymania” lub „sprzedam obrożę, a szczeniaka oddam gratis”) będą usuwane z serwisu bez podania przyczyny i traktowane jako ukryta forma sprzedaży nierodowodowych psów (naruszenie znowelizowanej Ustawy o ochronie zwierząt). Oddam za darmo wyklucza pobieranie jakichkolwiek opłat. Do sprzedaży psów uprawnione są tylko zarejestrowane hodowle.

15. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodawania i modyfikowania kolejnych punktów regulaminu.