Aby nie kupić psa w worku


Jak się zabezpieczyć przed nieuczciwym hodowcą?

Kupując psa, powinniśmy zawrzeć umowę na piśmie. Wskazane jest korzystanie z gotowych wzorów (możemy je znaleźć np. na „psich” stronach www). Z umowy powinno jasno wynikać, że pies jest zdrowy i w dobrej kondycji. Dobrze, jeśli zamieszczona jest w niej informacja o zaszczepieniu i odrobaczeniu, potwierdzona zapisami w książeczce zdrowia. To sprzedawca – będący zwykle hodowcą – jest odpowiedzialny za jakość oferowanego zwierzaka i nie jest istotne, czy sam wiedział o jego wadach. Od tej odpowiedzialności zwalnia jedynie wyraźna zgoda kupującego na niedoskonałości szczenięcia.

Jeżeli po zakupie okaże się, że stan psa jest niezgodny z umową, kupujący ma prawo skorzystać z prawa do rękojmi za wady fizyczne (art. 556. § 1. kodeksu cywilnego). Na tej podstawie może się domagać wymiany szczenięcia lub obniżenia ceny. Strony mogą również odstąpić od umowy. Z tego powodu należy zwrócić uwagę, czy umowa nie zawiera zapisu – dozwolonego prawem! – ograniczającego lub wyłączającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Jeżeli taki zapis istnieje, jest nieważny tylko w sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zatai wadę przed kupującym. Pamiętajmy również, że kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli w ciągu miesiąca od wykrycia wady nie zawiadomi o tym sprzedawcy (np. listem poleconym). Jeżeli jednak sprzedawca w umowie zapewnił, że wady nie istnieją lub podstępnie je zataił, zaniedbanie tego terminu nie ma znaczenia. Przeczytajmy zatem dokładnie umowę, abyśmy nie kupili „psa w worku”.