Regulamin konkursu „Mój odważny pies”


  • 1. WARUNKI OGÓLNE

  Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Petstar sp z o. o.

  1.2 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  1.3 Użyte w regulaminie określenia:

  1) Konkurs: Mój odważny pies

  2) Praca konkursowa – zdjęcie konkursowe

  3) Uczestnik – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w regulaminie

  4) Organizator: Petstar sp z o. o.

  5) Sponsor nagrody: Autoryzowany Serwis & Sklep Thomas

  1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.11.2017 roku i trwa do dnia 28.11.2017 roku do końca dnia.

  1.5 Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zgadza się na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

  1.6 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych na rzecz Organizatora.

  1.7 Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu.

  1.8 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2002r. nr101, poz. 926 z późn.zm.)

  1.9 Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie przesłanej pracy konkursowej na portalu Psy.pl, fanpage’ach: Portal Psy.pl i Mój Pies i Kot. Prace zgłaszane w inny sposób, niż opisany w ogłoszeniu o konkursie Organizatora nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora bez dodatkowego powiadomienia.

  1.10 Uczestnik w ramach otrzymanej nagrody w Konkursie automatycznie udzieli z chwilą przyznania nagrody w Konkursie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji wyłącznej na publiczne udostępnianie pracy konkursowej przez Organizatora na stronie Psy.pl oraz portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy konkursowej i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie historii każdą techniką oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;

  • 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

  2.1 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej na zadany temat poprzez dodanie zdjęcia za pomocą galerii konkursowej

  2.2 Praca musi być zgodna z tematem konkursu.

  2.3 Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem pracy konkursowej i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do niej, oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

  2.4 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18 rok życia.

  2.5 Pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio i pośrednio związane z organizacją Konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.

  2.6 Uczestnicy podający niewłaściwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszające do udziału inne osoby, nie otrzymują nagrody.

  2.7 W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

  2.8 W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu oraz stronie internetowej Organizatora.

  • 3. PRZEBIEG KONKURS

  3.1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej ,,Komisja Konkursowa”) w trzyosobowym składzie.

  3.2. Zgłoszenia w Konkursie można dokonywać w terminie 02.11.2017 r. – 28.11.2017 r. Wyłonienie laureata Konkursu (zwycięzców) zostanie dokonane najpóźniej dniu 30.11.2017 r.

  3.3. Wyłonienie laureata Konkursu przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wybierze 1 najlepszą pracę. W ocenie będą brane pod uwagę kreatywność, oryginalność i estetyka zgłoszonych prac konkursowych, ich artyzm oraz trafność z zadaną tematykę Konkursu.

  3.4 Jedna osoba może zgłosić dowolną ilość zdjęć do konkursu, ale wygra może tylko raz.

  3.5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Psy.pl najpóźniej w dniu 30.11.2017r.

  3.6. Każdemu uczestnikowi udostępniającemu swoje dane, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.

  3.7. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie np. celem zwiększenia swych szans w Konkursie będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie i nie będzie im przysługiwać nagroda w Konkursie.

  3.8. W konkursie nie będą uwzględniane prace konkursowe zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

  3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

  • 4. NAGRODY

  4.1. Fundatorem nagrody jest Autoryzowany Serwis & Sklep Thomas

  4.2. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

  4.3. Nagroda:

  • odkurzacz marki Thomas Perfect Air Animal Pure o wartości 1149 zł.
  • Wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, jednak zwycięzca jest zwolniony od odprowadzenia podatku dochodowego od wartości nagrody, ponieważ koszty pokrywa organizator konkursu – Petstar sp. z o. o.
  • 4.4. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku publikując zwycięzców w dniu 30.11.2017r.

  4.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników / Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.

  4.6. Warunkiem wydania nagród jest dobrowolne podanie danych do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłana do Laureata w ciągu 30 dni od podania przez niego danych do wysyłki, przy czym w przypadku braku podania przez laureata takich danych w ciągu 30 dni od chwili publikacji listy laureatów, laureat ten traci prawo do nagrody, która pozostanie w dyspozycji Organizatora.

  • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  5.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.

  5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu

  5.3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

  5.4. Konkurs dostępny jest na stronie Psy.pl i w siedzibie organizatora.

  • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu, na adres Organizatora: Petstar sp. z o. o. , ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Mój odważny pies”

  6.2 Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

  6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

  6.5 Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 15 dni od dnia jej doręczenia

  6.6 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji, a stosowny list z decyzją zostanie nadany bezzwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments