Zraniony pies


Kto powinien pokryć koszt operacji, jeśli pies zrobił sobie krzywdę, wyskakując z niedomkniętej klatki w lecznicy?

Bezspornie winę za zranienie psa w lecznicy ponosi weterynarz. Pies został w niej po zabiegu i w tym czasie opiekowali się nim jej pracownicy. Wszelkie konsekwencje zdarzenia – w tym finansowe – powinny dotknąć osoby, które zaniedbały swoje obowiązki. Obciążanie właściciela kosztami ponownej operacji jest bezprawne.

Odpowiedzialność weterynarza wynika w tym wypadku z ogólnej zasady zawartej w kodeksie cywilnym: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 k.c.). W tym wypadku za „naprawienie szkody” można uznać przeprowadzenie koniecznych zabiegów weterynaryjnych bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.

Jeśli jednak nie uda się dojść do porozumienia, właściciel powinien bezzwłocznie zawiadomić o zdarzeniu okręgową izbę weterynaryjno-lekarską, jednym z jej podstawowych zadań jest bowiem sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii. W rozmowie z właścicielem kliniki można zagrozić zabraniem pupila i przeprowadzeniem zabiegu w innej lecznicy na koszt niesolidnego weterynarza. Takie postępowanie jest całkowicie zgodne z prawem, a jego jedynym mankamentem jest ryzyko prowadzenia sporu przed sądem.