Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

author-avatar.svg

Redakcja Portalu

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Petstar sp. z o.o., organizowanego w ramach konkursu prowadzonego na fanpage’u Facebook Portal Psy.pl.
1.2 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3 Użyte w regulaminie określenia:
1) Konkurs – konkurs fotograficzny “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”;
2) Praca konkursowa – zdjęcie ;
3) Uczestnik – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w regulaminie
4) Organizator i sponsor nagrody: Petstar Sp. z o.o., ul. Żurawia 22/615, 00-515 Warszawa, NIP: 527-26-05-346
1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.08.2022 roku i trwa do dnia 01.09.2022 roku do końca dnia.
1.5 Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zgadza się na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
1.6 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych na rzecz Organizatora.
1.7 Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu.
1.8 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2002r. nr101, poz. 926 z późn.zm.)
1.9 Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanego przez siebie zdjęcia na fanpage’u Portal Psy.pl, Portal Koty.pl, na stronie Psy.pl, na stronie Koty.pl oraz na Instagramie Psy.pl. Zdjęcia zgłaszane w inny sposób, niż opisany w ogłoszeniu o konkursie Organizatora nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora bez dodatkowego powiadomienia.
1.10 Uczestnik w ramach otrzymanej nagrody w Konkursie automatycznie udzieli z chwilą przyznania nagrody w Konkursie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji wyłącznej na publiczne udostępnianie zdjęć przez Organizatora na stronie Psy.pl oraz portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie historii każdą techniką oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;
1.11 Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.


§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej na zadany temat poprzez dodanie zdjęcia pod postem lub w wydarzeniu ogłaszającym konkurs na fanpage’u Portalu Psy.pl
2.2 Praca musi być zgodna z tematem konkursu.
2.3 Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem pracy konkursowej i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do niej, oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
2.4 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18 rok życia.
2.5 Pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio i pośrednio związane z organizacją Konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.
2.6 Uczestnicy podający niewłaściwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszające do udziału inne osoby, nie otrzymują nagrody.
2.7 W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
2.8 W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu oraz stronie internetowej Organizatora.


§ 3. PRZEBIEG KONKURS
3.1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej ,,Komisja Konkursowa”) w trzyosobowym składzie.
3.2. Zgłoszenia w Konkursie można dokonywać w terminie 25.08.2022 r. – 01.09.2022r.
Wyłonienie laureata Konkursu (zwycięzców) zostanie dokonane najpóźniej dniu 06.09.2022r.
3.3. Wyłonienie laureata Konkursu przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wybierze dziesięć najlepszych prac, przyznając im miejsca od pierwszego do dziesiątego. W ocenie będą brane pod uwagę oryginalność i estetyka zgłoszonych prac konkursowych, ich artyzm oraz trafność z zadaną tematykę Konkursu.

3.4 Do Konkursu jedna osoba może zgłosić nie więcej niż 6 zdjęć. Każde zdjęcie powinno być opatrzone krótkim opisem.
3.5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie portalu społecznościowego Facebook na aktualizacji posta lub wydarzenia najpóźniej w dniu 06.09.2022r.
3.6. Każdemu uczestnikowi udostępniającemu swoje dane, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.
3.7. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie np. celem zwiększenia swych szans w Konkursie będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie i nie będzie im przysługiwać nagroda w Konkursie.
3.8. W konkursie nie będą uwzględniane prace konkursowe zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

§ 4. NAGRODY
4.1. Fundatorem nagrody jest NESTLÉ PURINA PETCARE POLAND
4.2. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4.3. Nagrody: 12 zestawów zawierających po 3 karmy Purina One mini (różne smaki). Wartość każdego zestawu to 56,97 zł (pięćdziesiąt sześć złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy)
4.4. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku publikując zwycięzców w dniu 06.09.2022r.
4.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników / Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.
4.6. Warunkiem wydania nagród jest dobrowolne podanie danych do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłana do Laureata w ciągu 30 dni od podania przez niego danych do wysyłki, przy czym w przypadku braku podania przez laureata takich danych w ciągu 30 dni od chwili publikacji listy laureatów, laureat ten traci prawo do nagrody, która pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu
5.3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5.4. Konkurs dostępny jest na fanpage’u Portalu Psy.pl i w siedzibie organizatora.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu, na adres Organizatora: Petstar Sp. zo.o ul. Żurawia 22/615 00-515 Warszawa z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”.
6.2 Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
6.5 Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 15 dni od dnia jej doręczenia
6.6 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji, a stosowny list z decyzją zostanie nadany bezzwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

Pierwsza publikacja: 25.08.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

Konspekt lekcji „Zabierz psa z czterech ścian” nawiązujący do kampanii „Zerwijmy łańcuchy”

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Już od 2007 roku, organizując ogólnopolską kampanię społeczną „Zerwijmy łańcuchy”, nieprzerwanie angażujemy się w poprawę dobrostanu psów. W 2021 roku kampania nabrała nowego wydźwięku i skupiła się na zwiększeniu świadomości ludzi, że przemoc wobec czworonogów to nie tylko fizyczne znęcanie się nad nimi. Przemoc to także zamykanie psa w czterech ścianach czy niezapewnianie mu opieki medycznej, co przedstawiliśmy w zeszłorocznej akcji pod nową nazwą „Zerwijmy łańcuchy w głowach” w postaci piętnowania 7 grzechów głównych.

Konspekt lekcji Zerwijmy łańcuchy

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się