Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI HiPets sp z o.o.

Wersja obwiązującą od dnia 1.09.2022 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które spółka HiPets sp. z o.o. zbiera podczas odwiedzania jej stron internetowych, korzystania z jej aplikacji, a także podczas korzystania z usług.

I. ADMINISTRATORZY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administrator danych

HiPets sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Padewskiej 23/7, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000838400, NIP: 9542814028, REGON: 385936677 (dalej „HiPets” lub „Administrator”)

1.2. Zaufani Partnerzy

Lista Zaufanych Partnerów jest dostępna pod linkiem:

https://www.psy.pl/lista-zaufanych-partnerow/

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem korzystając z następujących danych kontaktowych:

Adres korespondencyjny:

HiPets sp. z o.o. ul Padewska 23/7, 00-777 Warszawa

Adres email:

[email protected]

III. W JAKICH CELACH SĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE?

3.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora. Ten cel obejmuje również przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów lub innych akcji (w szczególności akcji protestacyjnej „Zerwijmy łańcuchy”) przez Administratora.

3.2. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych.

3.3. Za Twoją dobrowolną zgodą Twoje dane osobowe pozostawiane przeze Ciebie w ramach korzystania z naszych usług, ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, mogą być także przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez HiPets oraz jej Zaufanych Partnerów.

3.4. Ponadto, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.

3.5 Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego za pomocą newsletteru.

3.6. Twoje dane, które udostępnisz nam w celu marketingu bezpośredniego za pomocą newsletteru, mogą być przez nas profilowane, co oznacza, że możemy użyć tych informacji, takich jak podany przez Ciebie kod pocztowy, w celu dostosowania adresowanej do Ciebie komunikacji do Twoich potrzeb. W takim przypadku nie używamy jednak Twoich danych do profilowania polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na Twoją sytuację prawną (tj. nie używamy algorytmów w celu podejmowania decyzji mających wpływ na Twoje indywidualne uprawnienia).

IV. PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?

4.1. W odniesieniu do usług Administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

4.2. W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji lub innych Twoich roszczeń Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy lub rozpatrzenia reklamacji oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

4.3. Dane pozostawiane przeze Ciebie w ramach korzystania z naszych usług będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

4.4. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisów Administratora do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.

4.5. Twoje dane udostępnione nam w celu marketingu bezpośredniego za pomocą newsletteru będziemy przechowywać, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie newsletteru.

V. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

5.1. W odniesieniu do świadczenia usługi oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

5.2. W przypadku, jeżeli w celu świadczenia usługi potrzebujemy przetwarzać Twoje szczególne kategorie danych np. dane o Twoich przekonaniach światopoglądowych, które podajesz w formularzu rejestracyjnym do akcji protestacyjnej „Zerwijmy łańcuchy”, to podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie tych danych. Pamiętaj, że zgoda jest dobrowolna, jednak konieczna w celu wzięcia udziału w akcji w charakterze wolontariusza lub koordynatora.

5.3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania z naszych usług, ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

5.4. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisów HiPets do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.

5.5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług za pomocą newsletteru jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem HiPets jest w takim przypadku bezpośredni marketing swoich produktów oraz usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych kontrahentów za pomocą newsletteru jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja dobrowolna zgoda).

5.6. Ponadto, w zakresie w jakim marketing bezpośredni jest prowadzony poprzez wysyłkę newsletteru na podany adres poczty elektronicznej, podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda wyrażona zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI. WYMÓG PODANIA DANYCH

6.1. Podanie danych w celu realizacji usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

6.2. W przypadku konkursów – podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. W razie niepodania tych danych nie jest możliwy udział w konkursie.

6.3. W przypadku akcji protestacyjnej „Zerwijmy łańcuchy” – podanie danych jest niezbędne w celu przeprocedowania zgłoszenia do udziału w akcji w charakterze wolontariusza lub koordynatora. W razie niepodania tych danych nie jest możliwy udział w akcji w charakterze wolontariusza lub koordynatora.

6.4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

6.5. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6.6. W przypadku newsletteru – podanie danych jest dobrowolne, nie ma żadnego obowiązku prawnego podania danych, ale niezbędne w celu otrzymywania newsletteru. W razie niepodania tych danych nie jest możliwe otrzymywanie newsletteru. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru wysyłając do nas informację na adres: [email protected] lub klikając w link znajdujący się na końcu każdego newsletteru.

VII. DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

7.1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7.2. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

VIII. PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IX. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

9.1. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9.2. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

9.3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: HiPets sp. z o.o. ul Padewska 23/7, 00-777 Warszawa

X. INFORMACJA O „COOKIES”

10.1. Korzystając z serwisów Administratora pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zadecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwisy Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

10.2. Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

10.3. Serwisy Administratora przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • udostępnienia niektórych treści i funkcji serwisu (materiały zdjęciowe, uczestniczenie w dyskusjach i głosowaniach, recenzowanie produktów itp.);
 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
 • tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

10.4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

10.5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; takie ciasteczka i skrypty stosujemy tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

10.6. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisów Administratora (logowanie, podgląd zdjęć itp.).

10.7. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE

11.1. W serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.