27.11.2017

Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą „Krok w Nowy Rok”

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Regulamin konkursu fotograficznego „Krok w Nowy Rok”

Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą „Krok w Nowy Rok”

(dalej zwany „Regulaminem”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 36, 00-020 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.psy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem zdjęcia zgłaszanego przez nią w Konkursie.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w wydaniu numer 9/2017 czasopisma „Mój Pies i Kot” (na rynku 27.11.2017 roku).

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 27.11.2017 roku do dnia 01.01.2018 roku.

2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone w czasopiśmie „Mój Pies i Kot” Nr 1/2018 (na rynku 02.01.2018 roku) oraz na stronie www.psy.pl.

III. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

3.1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia zwierząt (wraz z propozycją opisów do dymków) wykonane przez uczestnika – autora zdjęcia, które nie były wcześniej publicznie prezentowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej lub w Internecie (w tym w portalach społecznościowych), ani nagradzane w jakichkolwiek konkursach, plebiscytach lub innych.

3.2. Żeby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien w trakcie jego trwania przesłać pod adres mailowy: [email protected] zgłoszenie, tj.:

a) imię i nazwisko uczestnika;

b) adres korespondencyjny uczestnika;

c) pojedyncze zdjęcie przedstawiające zwierzę lub zwierzęta wraz z opisem swojego autorstwa zgodnego z tematyką i warunkami danej edycji konkursu podanymi w ogłoszeniu o konkursie. Nie będą brane pod uwagę zdjęcia, na których: zwierzę nosi kolczatkę albo łańcuszek zaciskowy lub jest traktowane Każde ze zdjęć powinno odpowiadać następującym parametrom: rozdzielczość co najmniej 200 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 500 kB, wymiary: 1024 x 768.

3.4. Zgłoszenie nie może naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich.

3.5. W przypadku, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nie będzie spełniało wymogów opisanych w Regulaminie, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu lub usunie je z Konkursu jako niezgodne z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z uczestnikiem w celu uzupełnienia zgłoszenia do Konkursu w taki sposób, żeby spełniało wymogi opisane w Regulaminie

IV. ZASADY KONKURSU

4.1. Komisja, spośród wszystkich zdjęć biorących udział w tej edycji Konkursu, wybierze co najmniej 5 najlepszych zdjęć. Wszystkie zdjęcia wybrane jako najlepsze będą opublikowane na łamach wydania czasopisma „Mój Pies i Kot”, które ukaże się na rynku w terminie 30 dni po zakończeniu tej edycji Konkursu. Autorzy zdjęć wybranych przez Komisję jako najlepsze będą zwycięzcami Konkursu, którym przysługuje nagroda.

4.2. Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami przy wyborze najlepszych zdjęć w Konkursie: oryginalnością zdjęcia, atrakcyjnością, tym, czy fotografia jest dobrej jakości, czy zdjęcie jest dobrze skomponowane i skadrowane, czy zwierzęta są  na nim dobrze widoczne

4.3. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem zdjęć zgłaszanych przez niego do Konkursu; (ii) zdjęcia zgłaszane przez niego do Konkursu, nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.4 poniżej; (iv) zdjęcia nie stanowią opracowania (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) zdjęć co do których uczestnikowi nie przysługują prawa pozwalające na ich zgłoszenie w Konkursie.

4.4. W przypadku, jeżeli zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik w ramach przyznanej mu nagrody w Konkursie, z chwilą przyznania mu tej nagrody automatycznie udzieli Organizatorowi wyłącznej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do utworów przesłanych Organizatorowi w Konkursie (każdy z osobna zwany dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c) rozpowszechnienie Utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie (w tym nadawanie naziemne rozsiewacze cyfrowe lub satelitarne lub kablowe) i reemitowanie, jak również w sieciach telekomunikacyjnych i serwisach mobilnych, a także rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego tzw. e-wydania za pośrednictwem sieci informatycznej i w sieci teleinformatycznej, w tym w Internecie, publikowanie wewnątrz i na okładkach;

d) publiczne udostępnianie Utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), na stronach internetowych, w serwisach mobilnych, simulcasting, webcasting, uploading, downloading, browsing, jak również w formie wydań cyfrowych na platformach mobilnych, w szczególności: Apple iOS, Android, Microsoft;

e) wykorzystanie Utworu i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt 4.4;

f) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu), na wskazanych w niniejszym pkt 4.4 polach eksploatacji.

4.5. Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie i jego opis mogą być przez niego zmieniane (w szczególności skracane lub poddane innemu opracowaniu), na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę. Ponadto Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie i opis mogą być przez niego rozpowszechnianie na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”, na stronie internetowej www.psy.pl lub w innych miejscach, według wyboru Organizatora, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę.

4.6. Jedna osoba może przesłać w Konkursie maksymalnie 3 zgłoszenia konkursowe (w jednej edycji), z takim zastrzeżeniem, że jedno zdjęcie danego autora może zwyciężyć w Konkursie tylko raz (w jednej edycji).

4.7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, mogą być publikowane przez Organizatora na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot” lub na stronie internetowej www.psy.pl w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

4.8. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

V. NAGRODY

5.1. W każdym etapie Konkursu Organizator przewidział 5 nagród, przy czym pojedyncza nagroda będzie stanowić pojemnik na karmę firmy Josera, każda o wartości 25,00 zł brutto.

5.2. Organizator przewiduje jedną nagrodę dla każdorazowego zwycięzcy danej edycji Konkursu, którego zdjęcie zostało wybrane przez Komisję jako najlepsze.

5.3. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu, najpóźniej w terminie 35 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod warunkiem że zwycięzca poda Organizatorowi prawidłowy adres pocztowy, na który Organizator powinien wysłać nagrodę.

5.4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu, na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., Redakcja „Mój Pies i Kot”, ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, z dopiskiem o treści: Reklamacja – „KROK W NOWY ROK ”.

6.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

6.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji, a stosowny list z decyzją zostanie nadany bezzwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się