22.10.2018

Regulamin akcji promocyjnej „Psy szukają domu”, MPiK 9,10,11/2018

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Akcja promocyjna „Psy szukają domu”.

mpik, mój bardzo zdrowy pies

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PSY SZUKAJĄ DOMU”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Psy szukają domu” (dalej zwanej „Akcją”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, NIP 5272605346, Regon 14191156000000, kapitał zakładowy 1 200 000 PLN (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej psy.pl/regulaminy-konkursow/.

1.4. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.5. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Akcji (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.6. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Akcji, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. oraz rodzin tych pracowników, z wyłączeniem pracowników Działu Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A. oraz ich rodzin, którzy nie mogą brać udziału w Akcji.

1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

II. ZAŁOŻENIA AKCJI

2.1. Akcja jest przeprowadzany na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Akcja jest kontynuacją idei akcji pod tą samą nazwą organizowanej uprzednio przez Organizatora na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych w Regulaminie.

2.2. Akcja jest organizowany w dniach od 22.10.2018r. do 28.12.2018r.. O zakończeniu czasu trwania Akcji Organizator poinformuje na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot” z co najmniej 1-miesięczym wyprzedzeniem.

2.3. Każdy miesiąc czasu trwania Akcji (o którym mowa w pkt. 2.2 powyżej), odpowiadający miesięcznemu cyklowi wydawniczemu czasopisma „Mój Pies i Kot”, stanowi jedną edycję Akcji. Pierwsza edycja Akcji rozpocznie się w dniu 22.10.2018 r. i zakończy się w dniu 24.11.2018 r.

2.4. Ogłoszenie o pierwszej edycji Akcji ukaże się w dniu 22.10.2018 r. w wydaniu nr 9 czasopisma „Mój Pies i Kot”. Ogłoszenia o kolejnych edycjach Akcji będą zamieszczane w tych wydaniach czasopisma „Mój Pies i Kot”, od którego ukazania się na rynku, liczy się termin nowej edycji. W ogłoszeniu zostaną podane wszystkie szczegóły danej edycji: informacja na temat wyprawki, dokładny czas trwania edycji, link do Regulaminu, itd.

III. PRZEBIEG AKCJI

3.1. W celu wzięcia udziału w Akcji uczestnik powinien:

3.2. kupić egzemplarz czasopisma „Mój Pies i Kot”;

3.3. zaadoptować psa za pośrednictwem ogłoszenia adopcyjnego zamieszczonego w czasopiśmie „Mój Pies i Kot”, o którym mowa w pkt 1) powyżej;

3.4. przesłać do Organizatora za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected] dane osobowe uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres do wysyłki, numer telefonu kontaktowego, w celu otrzymania nagrody – wyprawki dla adoptowanego psa;

3.5. warunkiem wydania nagrody jest przejście przez uczestnika pozytywnie procesu weryfikacji u tymczasowego właściciela psa (sprawdzenie poprawnych warunków, w jakich będzie mieszkał pies, gwarantujących opiekę uwzględniającą potrzeby zwierzęcia, podczas tzw. wizyty przed-adopcyjnej przeprowadzonej przez tymczasowego właściciela psa w terminie uzgodnionym przez tymczasowego właściciela z uczestnikiem). Organizator w tym zakresie opiera się na oświadczeniu tymczasowego właściciela psa, które zostanie złożone w formie pisemnej lub wysłane pocztą elektroniczną.

3.6. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Akcji.

3.7. Jeden uczestnik może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy i może otrzymać tyle nagród – wyprawek, ile psów zaadoptuje.

IV. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36. Dane są przetwarzane w celu: 1. przeprowadzenia Akcji oraz wydania nagród – wyprawek dla psów; oraz 2. marketingu bezpośredniego. Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność danych do przeprowadzenia Akcji i wydania nagród, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora; marketing – dobrowolna zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą są następujące: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o.”.

4.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Akcji przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o.” znajdującej się pod adresem: https://www.psy.pl/polityka-prywatnosci/

V. NAGRODY – WYPRAWKA DLA PSA

5.1. Każdy uczestnik, który spełni warunki Akcji, otrzyma nagrodę – wyprawkę dla zaadaptowanego psa. Informacja o produktach wchodzących w skład wyprawki w danej edycji Akcji będzie podana w ogłoszeniu o tej edycji Akcji (pkt 2.4 powyżej).

5.2. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o spełnieniu wszystkich warunków Regulaminu i przyznaniu nagrody najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia tymczasowego właściciela psa (pkt 3.1 ppkt 4) powyżej), emailem na adres poczty elektronicznej, z którego przesłali zgłoszenie do Akcji.

5.3. Nagrody do poszczególnych uczestników zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wysyłki wskazany przez uczestnika w emailu zgłoszeniowym do Akcji, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia uczestnika o wygranej albo od chwili spełnienia przez uczestnika wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

5.4. W przypadku nie podjęcia przez uczestnika nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji uczestnika, prawo do nagrody wygasa.

5.5. W odniesieniu do nagród, których wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł – Z uwagi na to, że Organizator prowadzi działalność w zakresie wydawania czasopism i periodyków oraz prowadzenia informacyjnych serwisów internetowych, Akcja jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.6. W odniesieniu do nagród, których wartość przekracza kwotę 2000,00 zł – Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnik zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, uczestnik jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody. W tym celu Organizator obliczy należną kwotę podatku i podczas kontaktu, o którym mowa w pkt 6.2, wskaże uczestnikowi kwotę podatku i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia kwoty na poczet podatku w terminie 14 dni. Warunkiem wypłaty nagród pieniężnych lub wydania nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego jest wcześniejsze potrącenie albo wpłacenie przez uczestnika kwoty na poczet podatku. Organizator może ufundować dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która to kwota zostanie potrącona przez Organizatora z kwotą należnego podatku z tytułu nagrody, której wartość przekracza 2000,00 zł.

5.7. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania danej edycji Akcji, tj. od ogłoszenia listy uczestników zgodnie z pkt 2.6 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: [email protected], lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Psy szukają domu”.

6.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

6.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się