22.10.2018

Regulamin Fotokonkursu – Mój Pies i Kot

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Konkurs fotograficzny „Fotokonkurs”.

mpik, mój bardzo zdrowy pies

REGULAMIN KONKURSU „FOTOKONKURS MÓJ PIES I KOT”
 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Fotokonkurs – Mój Pies i Kot” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, NIP 5272605346, Regon 14191156000000, kapitał zakładowy 1 200 000 PLN (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej psy.pl/regulaminy-konkursow/.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs jest przeprowadzany na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Konkurs jest kontynuacją idei FotoKonkursu pod tą samą nazwą organizowanego uprzednio przez Organizatora na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych w Regulaminie.

2.2. Konkurs jest organizowany w dniach od 22.10.2018 2018r. do 28.12.2018r.. O zakończeniu czasu trwania Konkursu Organizator poinformuje na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot” z co najmniej 1-miesięczym wyprzedzeniem.

2.3. Każdy miesiąc czasu trwania Konkursu (o którym mowa w pkt. 2.2 powyżej), odpowiadający miesięcznemu cyklowi wydawniczemu czasopisma „Mój Pies i Kot”, stanowi jedną edycję Konkursu. Pierwsza edycja Konkursu rozpocznie się w dniu 22.10.2018 r. i zakończy się w dniu 24.11.2018 r.

2.4. Każda kolejna edycja Konkursu rozpoczyna się co miesiąc w dzień ukazania się na rynku kolejnego wydania czasopisma „Mój Pies i Kot” i trwa jeden miesiąc do czasu ukazania się na rynku kolejnego wydania tego czasopisma.

2.5. Ogłoszenie o pierwszej edycji Konkursu ukaże się w dniu 22.10.2018 r. w wydaniu nr 9 czasopisma „Mój Pies i Kot”. głoszenia o kolejnych edycjach Konkursu będą zamieszczane w tych wydaniach czasopisma „Mój Pies i Kot”, od którego ukazania się na rynku, liczy się termin nowej edycji. W ogłoszeniu zostaną podane wszystkie szczegóły danej edycji: temat zadania konkursowego, nagrody, dokładny czas trwania edycji, link do Regulaminu, itd.

2.6. Organizator ogłosi zwycięzców danej edycji Konkursu w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej edycji Konkursu poprzez ogłoszenie na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Lista laureatów będzie wskazywała laureatów poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę.

III. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

3.1.1. wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu zdjęcia swojego psa, zgodnie z tematem zadania konkursowego danej edycji Konkursu, które każdorazowo jest wskazane w ogłoszeniu o Konkursie (pkt 2.5 powyżej) wraz z propozycją opisów do dymków (dalej zwanej „Odpowiedzią”);

3.2. Odpowiedź musi spełniać następujące warunki: na zdjęciu zwierzę nie może nosić kolczatki lub łańcuszka zaciskowego lub być źle traktowane; zdjęcie powinno odpowiadać następującym parametrom: rozdzielczość co najmniej 200 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 500 kB, wymiary: 1024 x 768; oraz przesłać Odpowiedź jako załącznik w formie pliku jpg pod adres mailowy: [email protected] oraz w wiadomości email podać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika; adres do wysyłki nagrody uczestnika.

3.3. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w danej edycji Konkursu.

3.4. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednej edycji Konkursu trzy (3) razy, tj., może przesłać maksymalnie trzy (3) zgłoszenia do Konkursu, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do danej edycji Konkursu, wybierze wskazaną w ogłoszeniu o tej edycji Konkursu (pkt 2.5 powyżej) liczbę najlepszych Odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami tej edycji Konkursu.

3.7. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.8. Odpowiedzi będą publikowane na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”.

IV. Prawa autorskie. WIZERUNEK

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na polu eksploatacji: (i) zwielokrotnianie dowolną techniką, oraz (ii) publiczne rozpowszechnienie na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. W przypadku, jeżeli w Odpowiedzi jest utrwalony wizerunek uczestnika lub wizerunek osób trzecich, uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku uczestnika lub osób trzecich, przez czas trwania Konkursu, poprzez rozpowszechnienie na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”.

4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

4.3.1. zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4.3.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

4.3.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

4.3.4. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

4.3.5. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.

4.4. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.

4.5. W przypadku, jeżeli w Odpowiedzi jest przedstawiony wizerunek osoby fizycznej – Laureat niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego / jej wizerunek lub wizerunek osób trzecich i niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób trzecich, których wizerunek przedstawiono w Odpowiedzi, na jego rozpowszechnianie w poniżej opisanym zakresie, oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego/jej wizerunku oraz wizerunku osób trzecich przedstawionego w Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych, poprzez:

4.5.1. rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, w szczególności których Organizator jest wydawcą;

4.5.2. rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności prowadzonych przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com;

4.5.3. rozpowszechnianie wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, w szczególności których Organizator jest wydawcą, w tym w wydaniach na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;

4.5.4. wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora oraz ich działalności, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.

V. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36. Dane są przetwarzane w celu: 1. przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród laureatom; oraz 2. marketingu bezpośredniego. Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność danych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora; marketing – dobrowolna zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą są następujące: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o.”.

5.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o.” znajdującej się pod adresem: https://www.psy.pl/polityka-prywatnosci/

VI. NAGRODY

6.1. Informacja o ilości oraz rodzaju nagród w danej edycji Konkursu będą podane w ogłoszeniu o tej edycji Konkursu (pkt 2.5 powyżej).

6.2. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania danej edycji Konkursu wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu emailem na adres poczty elektronicznej, z którego przesłali zgłoszenie do Konkursu.

6.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wysyłki wskazany przez laureata w emailu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

6.4. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

6.5. W odniesieniu do nagród, których wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł – Z uwagi na to, że Organizator prowadzi działalność w zakresie wydawania czasopism i periodyków oraz prowadzenia informacyjnych serwisów internetowych, Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.6. W odniesieniu do nagród, których wartość przekracza kwotę 2000,00 zł – Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody. W tym celu Organizator obliczy należną kwotę podatku i podczas kontaktu, o którym mowa w pkt 6.2, wskaże laureatowi kwotę podatku i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Laureat jest zobowiązany do uiszczenia kwoty na poczet podatku w terminie 14 dni. Warunkiem wypłaty nagród pieniężnych lub wydania nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego jest wcześniejsze potrącenie albo wpłacenie przez laureata kwoty na poczet podatku. Organizator może ufundować dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która to kwota zostanie potrącona przez Organizatora z kwotą należnego podatku z tytułu nagrody, której wartość przekracza 2000,00 zł.

6.7. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania danej edycji Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.6 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: [email protected], lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – FotoKonkurs Mój Pies i Kot”.

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się