22.10.2018

Regulamin konkursu „Krzyżówka”, MPiK nr 9/2018

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 8 minut

Regulamin krzyżówki.

mpik, mój bardzo zdrowy pies

REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKA MÓJ PIES I KOT NR 9/2018
 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Krzyżówka „Mój Pies i Kot nr 9/2018” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, NIP 5272605346, Regon 14191156000000, kapitał zakładowy 1 200 000 PLN (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej psy.pl/regulaminy-konkursow/.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.7. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:

  • 5 x zestaw karm i smakołyków dla psów Activ Pet, każdy o wartości 56,78 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);
  • 5 x zestaw karm i smakołyków dla kotów Kitty, każdy o wartości 51,14 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych i  czternaście groszy);

1.8. Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5 (dalej zwana „Przyrzekającym nagrodę”).

1.9. Realizatorem technologicznym i telekomunikacyjnym (SMS) Konkursu jest Mobile Formats sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Wróbla 24/1 (dalej zwana „Realizatorem”).

1.10. Konkurs realizowany jest na terytorium Polski, co oznacza, że uczestnik musi być użytkownikiem telefonu komórkowego, posiadającym kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora, a SMS, będący zgłoszeniem w Konkursie, musi zostać wysłany z terytorium Polski.

1.11. Uczestnik Konkursu musi posiadać odpowiedni tytuł prawny do telefonu komórkowego, uprawniający go do korzystania z telefonu.

1.12. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w wydaniu numer 9 czasopisma „Mój Pies i Kot” (na rynku 22.10.2018 r.).

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 22.10.2018r. do 24.11.2018 r.

2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.psy.pl w terminie nie później niż do dnia 21.12.2018 r.

III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym, mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, opłatach za SMS oraz ramach czasowych Konkursu, jak również wskaże link do strony internetowej Organizatora, na której znajduje się Regulamin.

3.2. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie numeru telefonu komórkowego, z którego wysyłają SMS-y w Konkursie.

3.3. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w ogłoszeniu o Konkursie (polegającego na rozwiązaniu krzyżówki) i na wysłaniu SMS-em rozwiązania zadania konkursowego (hasała, które powstaje w wyniku rozwiązania krzyżówki) pod numer podany w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt. 2.1 powyżej. Nie ma możliwości weryfikacji przesłanego rozwiązania zadania konkursowego. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.4. Laureaci Konkursu w liczbie 10 zostaną wyłonieni spośród wszystkich uczestników Konkursu, którzy w czasie trwania Konkursu nadesłali SMS-em poprawne rozwiązanie zadania konkursowego pod numer podany w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, jeśli dotyczy.

3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie, tj. przesłać rozwiązanie zadania konkursowego, dowolną ilość razy, jednakże może wygrać tylko jedną nagrodę, i to niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania jest uprawniona i, z których korzystała wysyłając SMS-y w Konkursie. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba posługująca się różnymi numerami telefonów komórkowych może być laureatem tylko jednej nagrody.

3.6. Laureaci będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie numeru telefonu lub telefonów, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda.

IV. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36. Dane są przetwarzane w celu: 1. przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród laureatom; oraz 2. marketingu bezpośredniego. Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność danych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora; marketing – dobrowolna zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą są następujące: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o.”.

4.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o.” znajdującej się pod adresem: https://www.psy.pl/polityka-prywatnosci/

V. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie wskazanym w pkt 2.3 Regulaminu.

5.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania poprzez wysłanie wiadomości SMS zawierającej wyżej wymienione dane do Organizatora, jeżeli drogą SMS-ową zostali powiadomieni o wygranej, albo o ich podanie w czasie rozmowy telefonicznej, jeżeli powiadomienie o wygranej nastąpiło telefonicznie. W przypadku powiadomienia o wygranej drogą SMS, laureat powinien odesłać SMS-a z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 7 dni od chwili jego otrzymania. Koszty rozmów telefonicznych z laureatami pokrywa Organizator.

5.3. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator przyzna nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.

5.4. W odniesieniu do nagród, których wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł – Z uwagi na to, że Organizator prowadzi działalność w zakresie wydawania czasopism i periodyków oraz prowadzenia informacyjnych serwisów internetowych, Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.5. W odniesieniu do nagród, których wartość przekracza kwotę 2000,00 zł – Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody. W tym celu Organizator obliczy należną kwotę podatku i podczas kontaktu, o którym mowa w pkt 5.2, wskaże laureatowi kwotę podatku i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Laureat jest zobowiązany do uiszczenia kwoty na poczet podatku w terminie 14 dni. Warunkiem wypłaty nagród pieniężnych lub wydania nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego jest wcześniejsze potrącenie albo wpłacenie przez laureata kwoty na poczet podatku. Organizator może ufundować dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która to kwota zostanie potrącona przez Organizatora z kwotą należnego podatku z tytułu nagrody, której wartość przekracza 2000,00 zł.

5.6. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 5.2 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

5.7. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

5.8. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: [email protected], lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Krzyżówka, Mój Pies i Kot nr 9/2018”.

6.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

6.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się