03.04.2019

Regulamin konkursu „Plebiscyt Serce dla Zwierząt” 2019

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Regulamin głosowania w plebiscycie.

Regulamin konkursu "Plebiscyt Serce dla Zwierząt”

Regulamin konkursu „Plebiscyt Serce dla Zwierząt”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Plebiscyt Serce dla zwierząt” (dalej zwanego „Plebiscytem”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 36, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, numer NIP 527-26-05-346 (dalej zwana „Organizatorem”).

  • Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.sercedlazwierzat.pl
  • Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub niepełnoletnia tylko i wyłącznie za zezwoleniem prawnego opiekuna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Plebiscytu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
II. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

2.1. Ogłoszenie o Plebiscycie ukaże się 3 kwietnia 2019 r. w serwisie Psy.pl oraz publikowane będzie na łamach innych stron internetowych należących do Organizatora, za także w pismach wydawanych przez Organizatora (bądź w innych miejscach za wiedzą Organizatora) lub na portalu społecznościowym Facebook.

2.2. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 3 kwietnia do 21 maja 2019 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Plebiscytu.

2.3. Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.psy.pl w terminie najpóźniej do dnia 15 czerwca 2019 r.

III. PRZEBIEG PLEBISCYTU

3.1. W celu wzięcia udziału w Plebiscycie uczestnik powinien na wybranego kandydata zagłosować bezpłatnie na stronie www.sercedlazwierzat.pl

3.2. Głosując online Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o Plebiscycie.

3.3. Jeden użytkownik ma 50 głosów.

3.4. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Plebiscycie.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Plebiscyt Serce dla Zwierząt”.

4.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

4.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się