23.10.2017

Regulamin konkursu „Co wiesz o akcji Zerwijmy łańcuchy i pomaganiu zwierzętom” – MPiK nr 8(26)/2017

author-avatar.svg

Alicja Kowalska

Ten tekst przeczytasz w 6 minut

Konkurs trwa od 23 października do 19 listopada 2017 r. 

Mój Pies i Kot, zawieszka LED

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Co wiesz o akcji Zerwijmy łańcuchy i pomaganiu zwierzętom” (dalej zwanego „Konkursem”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 36, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, numer NIP 527-26-05-346 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.1.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2.       Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.psy.pl.

1.3.       Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub niepełnoletnia tylko i wyłącznie za zezwoleniem prawnego opiekuna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.       CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.    Konkurs ogłoszona zostanie w magazynie Mój Pies i Kot nr 8(26)/2017

2.2.   Konkurs będzie trwał w dniach od 23 października do 19 listopada 2017 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu. Głosy w Konkursie można oddawać tylko w formie listownej.

2.3     Laureaci o wygranej zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail w terminie najpóźniej do 20 grudnia 2017 r.

3.       PRZEBIEG KONKURSY

3.1.       W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

1)             wypełnić krzyżówkę z magazynu Mój Pies i Kot nr 8(26)/2017 r, która znajduje się na stronie 11

2)             wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym otwarte pytanie konkursowe „Dlaczego jesteś przeciwny trzymaniu psów na łańcuchu?” (dalej zwanej „Odpowiedzią”);

3) uzupełnić swoje dane

3.2.       Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.

3.3.       Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.4.       Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.5.       W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

3.6. Komisja spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłoni 23 Odpowiedzi, które uzna za najlepsze, a autorzy tych Odpowiedzi zostaną laureatami Konkursu.

3.7. Spośród wyłonionych Odpowiedzi Komisja wybierze 3 najlepsze, a ich autorzy staną się laureatami nagrody I stopnia.

3.8. Autorzy pozostałych 20 odpowiedzi wybranych przez Komisję staną się laureatami nagrody II stopnia.

3.9.   Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

4.             Prawa autorskie. Dane osobowe

4.1.       Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2.       Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej, udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Odpowiedzi, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1)             zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Odpowiedzi;

3)             publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

4)             wykorzystanie Odpowiedzi i jej fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

5)             wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Odpowiedzi (rozporządzanie i korzystanie z opracowania) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.

4.3.       Laureat wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Odpowiedzi bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – laureata.

4.4.       Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

5.             NAGRODY

5.1.       Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:

1) 3 x nagroda I stopnia – 15 kg worek karmy marki Arion o wartości każdy

2) 20 x książka o wartości 20 zł każda.

5.2.       Organizator zamieści na stronie internetowej www.psy.pl listę laureatów wyłonionych w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, o czym mowa w pkt 2.3 Regulaminu. Laureaci  zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozwiązania Konkursu

wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu za pomocą podanego przez Laureata w formularzu rejestracyjnym do Konkursu adresu E-mail. Jeśli Laureat w ciągu 5 dni roboczych nie odeśle danych do wysyłki nagrody – prawo do nagrody przepada.

5.3.       Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

5.4.       Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wyłoniony w wyniku procedury opisanej w punkcie 5.2 najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez Laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

5.5.       W przypadku niepodania przez  podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

5.6.       Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

6.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja –  Konkurs Zerwijmy łańcuchy”

6.2.       Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3.       Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
Alicja Kowalska

Wielbicielka zwierzaków wszelkiej maści i rodzaju, dlatego moja praca to moja pasja :) Opiekunka dwóch niesfornych kocic Lilo i Youki oraz suczki o imieniu Negra.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się