24.11.2017

Regulamin prenumeraty czasopisma „Mój Pies i Kot”

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin prenumeraty.

mój pies i kot prenumerata

TO HISTORYCZNA WERSJA REGULAMINU. OD 2019 ROKU PRENUMERATA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA. 
Regulamin prenumeraty czasopisma „Mój Pies i Kot”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia – poprzez Formularz udostępniony na Portalu psy.pl/prenumerata oraz w czasopiśmie „Mój Pies i kot” – zawarcie Umowy prenumeraty Magazynu.

2. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a) Wydawca — Petstar sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619086, o numerze NIP 7010578514, o numerze REGON 364494997.

b) Formularz – udostępniony przez Wydawcę na Portalu www.psy.pl/prenumerata oraz w magazynie „Mój Pies i Kot”, za pomocą którego każda osoba bez jednoczesnej obecności stron może zawrzeć Umowę Prenumeraty Magazynu.

c) Umowa Prenumeraty/Prenumerata – umowa cywilnoprawna, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do odpłatnego i cyklicznego dostarczania na rzecz Prenumeratora Magazynu przez Czas Prenumeraty.

d) Okres Prenumeraty – okres obejmujący kolejne 5 lub 10 wydań Magazynu w skali roku – w zależności od wyboru Prenumeratora.

e) Prenumerator – osoba fizyczna lub inny podmiot, który zawarł Umowę Prenumeraty.

f) Regulamin — niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Wydawcę.

g) Portal ‒ internetowa strona Wydawcy dostępna pod adresem: www.psy.pl.

h) Czasopismo – czasopismo „Mój Pies i Kot”.

i) Magazyn – pakiet 3w1, na które składają się każdorazowo: (i) Czasopismo „Mój Pies i Kot” wraz z (ii) co najmniej dwoma prezentami.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo:

a) czasowego wstrzymania możliwości zawierania Umowy Prenumeraty z wykorzystaniem Formularza ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,

b) wysyłania na adres e-mail Prenumeratorów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych, związanych z zawarciem Umowy Prenumeraty,

c) dowolnej modyfikacji Formularza bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.

4. Poprawne korzystanie z Formularza dostępnego na portalu psy.pl/prenumerata wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz: a) przeglądarki: Google Chrome 15 lub wyższy, Mozilla Fire Fox 8 lub wyższy, Opera 11 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, b) dodatków: Flash Player 8 lub wyższy, c) obsługi cookies: włączona, d) Javascript: włączone.

§ 2 Zawarcie Umowy Prenumeraty

Umowa Prenumeraty może zostać zawarta przez każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Ważność Umowy Prenumeraty zawartej przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zależy od potwierdzenia Umowy Prenumeraty przez przedstawiciela ustawowego tych osób.

1. W celu zawarcia Umowy Prenumeraty należy:

a) wypełnić Formularz dostępny na psy.pl/prenumerata lub w czasopiśmie „Mój Pies i Kot”;

b) przesłać wypełniony Formularz pocztą na adres: Petstar sp.z.o.o sp. k., ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa lub skan formularza na e-mail: [email protected];

c) dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej, stosownie do wybranej Umowy Prenumeraty opisanej w 3 ust. 2, na rachunek bankowy Wydawcy w Banku Millennium Nr: 85 1160 2202 0000 0001 5480 6133. Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Prenumeratora;

d) dołączyć dowód wpłaty z pkt c. do formularza przesłanego pocztą lub e-mailem (patrz 2 ust. 2 lit. b. powyżej).

3. Do zawarcia Umowy Prenumeraty pomiędzy Wydawcą a daną osobą dochodzi z chwilą spełnienia wszystkich wymogów opisanych w §2 ust. 2.

4. Przez fakt wysłania Formularza osoba zawierająca umowę oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub pocztową,

c) podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Wydawca może odmówić zawarcia Umowy Prenumeraty w przypadku podania błędnego, fałszywego lub tymczasowego adresu e-mail lub też nie podania innych niezbędnych do zawarcia Umowy Prenumeraty danych.

§ 3 Płatności

1. Obowiązującą formą płatności jest dokonanie wpłaty na konto 51 1160 2202 0000 0003 7153 0838. Tytuł przelewu: imię i nazwisko Prenumeratora.

2. Opłata jest dokonywana z góry za cały Okres Prenumeraty w dwóch opcjach do wyboru:

a) 5 kolejnych wydań za 44,95 PLN brutto  (39,95 PLN brutto + 5 PLN za wysyłkę brutto)

b) 10 kolejnych wydań za 79,90 PLN brutto (0 PLN za wysyłkę + prezent w postaci e-booka)

3. Dokonanie pełnej płatności stosownie do 3 ust. 2 jest warunkiem przystąpienia przez Wydawcę do realizacji Umowy Prenumeraty.

4. Prenumerator może żądać wystawienia faktury VAT. Prenumerator może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej na podany adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej może być w każdym czasie cofnięta.

5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy za zamówione produkty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia nie powoduje zawarcia Umowy Prenumeraty (automatyczne anulowanie zamówienia).

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości, ceny, częstotliwości wydawania produktów, okresów Prenumeraty, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

7. Uprawnienie, o którym mowa w 3 ust. 6 nie może mieć negatywnego wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

§ 4 Wykonanie umowy

1. Po dokonaniu płatności Wydawca niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy Prenumeraty.

2. Prenumerata Magazynu rozpoczyna się od kolejnego wydania Magazynu, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku. Prenumerata Magazynu może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować jego kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawcy.

3. Zamówione produkty będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Prenumeratora w formularzu adres pocztowy. Każdy numer Magazynu przysługującego w Prenumeracie wysyłany jest na wskazany adres listem ekonomicznym.

4. Prenumerator jest proszony o sprawdzenie przesyłki zawierającej Magazyn. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Prenumerator proszony jest do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w § 9 Regulaminu.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Prenumeratora.
W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Wydawca poinformuje Prenumeratora o tym fakcie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Prenumeratora co do sposobu realizacji jego zamówienia po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Wydawcy, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji części zamówienia dotkniętej brakami przez Prenumeratora. Jeśli Prenumerator dokonał już zapłaty za towar, Wydawca zwróci Prenumeratorowi opłaconą należność za zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki w terminie do 14 (czternastu) dni od odstąpienia od danej części zamówienia dotkniętej brakami.

6. Wszelkie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenie dodatkowego lub zmiany dotychczasowego adresu wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez telefon kontaktowy 22 463 49 00 lub adres mailowy [email protected]. Klient proszony jest do natychmiastowego powiadomienia Biura Obsługi Klienta o zmianach danych adresowych, aby Wydawca mógł dostarczyć kolejne wydanie Magazynu pod właściwy adres.

§ 5 Prawa autorskie i pokrewne

Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu w tym Formularza, są zastrzeżone na rzecz Wydawcy.

§ 6 Czas trwania Umowy

1. Umowa Prenumeraty jest zawierana na czas określony równy Okresowi Prenumeraty wybranej przez Prenumeratora w formularzu zamówienia. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Prenumeratora oraz Wydawcy wynikających z Umowy Prenumeraty.

  • 7 Wcześniejsze rozwiązanie umowy
  1. Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z Prenumeraty, w dowolnym momencie jej trwania, bez podania przyczyn. Wydawca zwraca Prenumeratorowi część wpłaty przypadającą za niezrealizowane (tj. nie wysłane do Prenumeratora) numery Magazynu w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Rezygnacja wymaga przekazania na trwałym nośniku (e-mail, list) oraz podania danych niezbędnych do ustalenia Prenumeratora rozwiązującego daną Umowę Prenumeraty.
  2. Wydawcy, w przypadku zaprzestania wydawania Czasopisma, przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy o Prenumeratę. Wówczas Wydawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Prenumeratora rozwiązaniu umowy oraz zwrócić Prenumeratorowi część wpłaty przypadającą za niezrealizowane numery Prenumeraty.
  3. Prenumerator ma możliwość wcześniejszej rezygnacji również na samym początku umowy, jeżeli nie opłaci Prenumeraty do wyznaczonego terminu. Wówczas umowa zostaje rozwiązana, a strony nie mają wobec siebie zobowiązań.
§ 8 Prawo konsumentów do odstąpienia

1. W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, prawo do odstąpienia nie przysługuje.

2. W pozostałych przypadkach obowiązuje pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone na końcu niniejszego regulaminu.

§ 9 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym niezgodności produktu z zamówieniem powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email: [email protected] lub listownie na adres Wydawcy wskazany w § 1 pkt. 2a. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje dotyczące nieotrzymania Czasopisma w Prenumeracie mogą być ponadto zgłaszane w formie telefonicznej pod numerem telefonu 22 463 49 00 oraz powinny być zgłaszane w terminie do 14 dni, licząc od daty ukazania się danego numeru Czasopisma na rynku (w sprzedaży detalicznej). Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.

2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

3. Decyzja Wydawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Prenumeratorów jest Petstar sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 36. Dane osobowe Prenumeratorów będą przetwarzane przez Wydawcę w celu realizacji Prenumeraty (dostarczania Magazynu), jak również w celach marketingowych tj. informowanie o ciekawych promocjach, produktach lub usługach kontrahentów Wydawcy. Prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są udostępniane przez Prenumeratora dobrowolnie. Dane nie będą udostępniane przez Wydawcę innym podmiotom.

2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Prenumerator może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Wydawcy.

2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Dodatkowe informacje przydatne dla Prenumeratora w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W stosunku do Prenumeratorów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

2. Regulamin wchodzi w życie od 26.11.2017 r. i odnosi się do umów zawartych od tej daty.

 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Petstar sp. z.o.o . ul. Chmielna 36 00-020 Warszawa, adres poczty elektronicznej: biuro@petstar.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia dotyczy prenumeraty, nie dotyczy jednak samych czasopism, z uwagi na ich szczególny charakter. Dlatego w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany egzemplarz/e. Jednocześnie Państwo nie musicie nam niczego odsyłać.

Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Do: Petstar sp. z.o.o. sp. k. ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa [email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………………. – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Data ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się