Regulamin konkursu „Serce dla Zwierząt” 2021


Regulamin głosowania w plebiscycie.

Regulamin konkursu „Plebiscyt Serce dla Zwierząt”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Plebiscyt Serce dla zwierząt” (dalej zwanego „Plebiscytem”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 22/615, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, numer NIP 527-26-05-346 (dalej zwana „Organizatorem”).

  • Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.sercedlazwierzat.pl
  • Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub niepełnoletnia tylko i wyłącznie za zezwoleniem prawnego opiekuna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Plebiscytu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
II. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

2.1. Ogłoszenie o Plebiscycie ukaże się 12 kwietnia 2021 r. w serwisie Psy.pl oraz publikowane będzie na łamach innych stron internetowych należących do Organizatora, a także w pismach wydawanych przez Organizatora (bądź w innych miejscach za wiedzą Organizatora) lub na portalu społecznościowym Facebook.

2.2. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 12 kwietnia do 12 czerwca 2021 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Plebiscytu.

2.3. Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.psy.pl w terminie najpóźniej do dnia 15 lipca 2021 r.

III. PRZEBIEG PLEBISCYTU

3.1 W Plebiscycie głosować mogą tylko osoby zapisane do newslettera Psy.pl (www.psy.pl/newsletter)

3.2. W celu wzięcia udziału w Plebiscycie należy:

a) zapisać się do newslettera Psy.pl (dotyczy tych, którzy do dnia rozpoczęcia plebiscytu nie zapisali się do newsletter Psy.pl). Zaakceptować regulamin Serwisu oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres email newsletteru z informacjami o ciekawych promocjach, produktach i usługach Petstar sp. z o. o. W przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnej (np. niepełnoletniej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), wyrażenie jakiejkolwiek z powyższych zgód jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Więcej o przetwarzaniu danych na stronie: www.psy.pl/polityka-prywatnosci

b) wejść na stronę: www.psy.pl/glosowanie-sdz/ i zagłosować bezpłatnie na wybranego kandydata.

3.3 Za pomocą jednego adresu mailowego można oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata.

3.4. Głosując online Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o Plebiscycie.

3.5. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Plebiscycie.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: redakcja@psy.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Żurawia 22/615, 00-515 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Plebiscyt Serce dla Zwierząt”.

4.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

4.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Autor: Alicja Kowalska
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments