18.01.2016

Regulamin AKCJI PROMOCYJNEJ „KOTY SZUKAJĄ DOMU”, MÓJ PIES I KOT 1(10)/2016

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Regulamin AKCJI PROMOCYJNEJ „KOTY SZUKAJĄ DOMU”, MÓJ PIES I KOT 1(10)/2016   1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.    Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Koty szukają domu” (dalej zwanej „Akcją Promocyjną”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr […]

undefined

undefined

Regulamin AKCJI PROMOCYJNEJ „KOTY SZUKAJĄ DOMU”,
MÓJ PIES I KOT 1(10)/2016

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Koty szukają domu” (dalej zwanej „Akcją Promocyjną”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, o numerze NIP 5272605346 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Akcja Promocyjna jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna, w tym również zasady nadzoru nad jej przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

1.3.    Regulamin akcji promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowejwww.psy.pl.

1.4.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej, zwanym w dalszej części „Uczestnikiem”, może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Akcji Promocyjnej można brać udział wyłącznie osobiście.

1.5.    W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Akcji Promocyjnej, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. oraz rodzin tych pracowników, z wyłączeniem pracowników Działu Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A. oraz ich rodzin, którzy nie mogą brać udziału w Akcji Promocyjnej. 

1.6.  Akcja Promocyjna polega na możliwości otrzymania przez właścicieli kotów adoptowanych za pośrednictwem magazynu „Mój Pies i Kot” 3 (trzech) wyprawek (zwanych dalej każda z osobna jako „Nagroda”) w postaci zestawu składającego się z:

         – 1 opakowania produktu PawCare masa saszetka 185g (11 cm dł. x 1,5 cm szer. x 20 cm wys.), 1 opakowanie produktu PawCare zestaw masa 0,15 kg (20 cm dł. x 6 cm szer. x 13,5 cm wys.).  Jest to nowa Innowacyjna szwajcarska formuła.  PawCare oczyszcza łapy psa z brudu – zapobiega infekcjom, delikatnie przenika między poduszkami łap i pazurami i eliminuje luźne cząstki, bakterie i zarazki. Oraz 1 opakowania produktu RollCare Travel Blister 0,076 kg (9 cm dł. x 4,3 cm szer. x 5,4 wys.) – o łącznej wartości 100 zł (słownie: sto złotych),  

          – 1 opakowania pokarmu dla kota Puszka Kitty z wołowiną 415 g o wartości 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

          – 1 opakowania pokarmu dla kota Puszka Kitty z kurczakiem 415 g o wartości 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

          – 1 opakowania pokarmu dla kota Kitty Sterile saszetki z wołowiną jagnięciną kurczakiem i indykiem 4 x 100g o wartości 4,49 zł (słownie: cztery złoty czterdzieści dziewięć groszy),

          – 1 opakowania pokarmu dla kota saszetka Kitty z wołowiną, kurczakiem, indykiem i cielęciną 4 x 100 g o wartości 3,85 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy),

          – 1 opakowanie żwirek silikonowy dla kota mus 3,8L o wartości 14,99 zł (słownie: czternaście złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

          – 1 opakowania pokarmu dla kota karma sucha Kitty Sterile 1,8 g o wartości 10,95 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),

           – 1 opakowania pokarmu dla kota karma sucha Kitty z kurczakiem 2 kg o wartości 10,95 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),

          – 1 opakowania pokarmu dla kota karma sucha Kitty z wołowiną 2 kg o wartości 10,95 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

 

1.7.    Sponsorem nagród w Akcji Promocyjnej jest firma Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5 (dalej zwana „Przyrzekającym nagrodę”).

1.8.    Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

1.9     Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 

2.       ZAŁOŻENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1.    Akcja Promocyjna będzie przeprowadzona na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Ogłoszenie o akcji promocyjnej ukaże się w wydaniu numer 1(10)/2016 czasopisma „Mój Pies i Kot” (w sprzedaży od 18.01.2016 r.).

2.2.    Akcja Promocyjna będzie prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 18.01.2016 r. do 28.02.2016 r. We wskazanym terminie przyjmowane są zgłoszenia do Akcji Promocyjnej. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

2.3.  Osoby zgłaszające się do Akcji Promocyjnej „Koty szukają domu”, zobowiązują się do sprawowania odpowiedzialnej opieki nad zaadoptowanym kotem.

 

3.       ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

3.1.       Organizator zamieści w ogłoszeniu o akcji promocyjnej, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o wyprawkach i numerach kontaktowych do tymczasowego opiekuna kota.

3.2.       W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jej Uczestnik powinien spełnić kolejno następujące warunki:

a)      adoptować kota za pośrednictwem ogłoszenia adopcyjnego, które ukaże się w czasopiśmie „Mój Pies i Kot” wydanie numer 1(10)/2016;

b)      w okresie, o jakim mowa w ust. 2.2. być w posiadaniu bieżącego numeru magazynu „Mój Pies i Kot”, w którym zamieszczone zostanie ogłoszenie na temat Akcji Promocyjnej.

c)      przekazanie za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected]swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego) Organizatorowi Akcji Promocyjnej w celu otrzymania wyprawki dla adoptowanego kota opisanej w pkt. 1.6 oraz doręczenie przesyłką lub osobiście na adres Petstar sp. z o.o., ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa podpisanego przez Uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu („Zgłoszenie”) z dopiskiem na kopercie „Akcja Promocyjna – Koty szukają domu”.

d)      przejść pozytywnie proces weryfikacji (sprawdzenie poprawnych warunków, w jakich będzie mieszkał kot gwarantujących opiekę uwzględniającą potrzeby zwierzęcia, podczas tzw. wizyty przedadopcyjnej przeprowadzonej przez tymczasowego właściciela kota w terminie uzgodnionym przez Organizatora z Uczestnikiem) u tymczasowego właściciela kota, jak i Organizatora Akcji Promocyjnej, w celu potwierdzenia tożsamości osoby adoptującej kota. Organizator będzie bazował na oświadczeniu tymczasowego właściciela kota, które zostanie złożone w formie pisemnej lub wysłane pocztą elektroniczną.

 

4.             PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1.       Nagrody zostaną przyznane przez Komisję w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu pod warunkiem łącznego spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków przewidzianych niniejszym Regulaminu, w szczególności warunków określonych w punkcie 3 Regulaminu, w terminie najpóźniej do dnia 28.02.2016 r.

4.2.       Nagrody zostaną wysłane w terminie najpóźniej do dnia 02.04.2016 r. każdej osobie, która spełni warunki przewidziane w Regulaminie.

4.3.       W razie niemożności doręczenia Nagrody z winy Uczestnika, traci on prawo do jej otrzymania.

4.4.       Uczestnikom nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

4.5.       Nagrody do Uczestników zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Uczestnika.

4.6.       W przypadku nie podjęcia przez uczestnika Nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.

4.7.       Nagrody niewydane w Akcji Promocyjnej na skutek utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody w przypadkach wskazanych w Regulaminie pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

5.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia 08.04.2016 r., na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., 02-562 Warszawa, ul. Odolańska 38, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Koty szukają domu, Mój Pies i Kot 1(10)/2015”.

5.2.       Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5.       Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.), – dalej zwanej ustawą.

6.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak udział w Akcji Promocyjnej jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie, na cele związane z realizacją akcji Promocyjnej.

6.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Akcji Promocyjnej, wyłonienia laureatów Akcji Promocyjnej, doręczenia nagród w Akcji Promocyjnej.

6.5. Uczestnikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia.

6.6. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Akcji Promocyjnej i wymaga formy pisemnej.

6.7. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę nagród.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej z winy Uczestnika.

7.2. Warunki Akcji Promocyjnej są określone w niniejszym regulaminie.

7.3. Akcja Promocyjna nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Akcji Promocyjnej stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególnych postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

7.5.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się