31.07.2017

Regulamin akcji „Psy szukają domu”- MPiK 6(24)/2017

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 8 minut

Psy do adopcji.

Nowy numer magazynu Mój Pies i Kot

Regulamin AKCJI PROMOCYJNEJ „PSY SZUKAJĄ DOMU”,
MÓJ PIES I KOT 6(24)/2017

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Psy szukają domu” (dalej zwanej „Akcją Promocyjną”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, o numerze NIP 5272605346 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Akcja Promocyjna jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna, w tym również zasady nadzoru nad jej przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

1.3.    Regulamin akcji promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.psy.pl.

1.4.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej, zwanym w dalszej części „Uczestnikiem”, może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Akcji Promocyjnej można brać udział wyłącznie osobiście.

1.5.    W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Akcji Promocyjnej, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. oraz rodzin tych pracowników, z wyłączeniem pracowników Działu Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A. oraz ich rodzin, którzy nie mogą brać udziału w Akcji Promocyjnej.

1.6.  Akcja Promocyjna polega na możliwości otrzymania przez właścicieli psów adoptowanych za pośrednictwem magazynu „Mój Pies i Kot” 7 (siedmiu) wyprawek (zwanych dalej każda z osobna jako „Nagroda”) w postaci zestawu składającego się z:

-1 legowiska z zestawem podróżnym Curver: legowisko kremowo-brązowe (675 mm dł. x 495 mm szer. x 165 mm wys.), pojemnik podróżny biało-szaro-zielony (374 mm dł. x 280 mm szer. x 210 mm wys.), pojemnik podróżny biało-szaro-zielony (192 mm dł. x 295 mm szer. x 348 mm wys.) o łącznej wartości 100 zł (słownie: sto złotych)

– 1 opakowania pokarmu dla psa Puszka Activ Pet z wołowiną 415 g o wartości 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa Puszka Activ Pet z kurczakiem 415 g o wartości 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa Puszka Activ Pet z jagnięciną 415 g o wartości 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa Pasztet Activ Pet z kurczakiem  i wątróbką 300 g o wartości 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa Pasztet Activ Pet z wołowiną 300 g o wartości 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa Karma  Activ Pet z  wołowiną 450 g o wartości 2,49 zł (słownie: dwa złote czterdzieści dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa Karma Activ Pet z drobiem  450 g o wartości 2,49 zł (słownie: dwa złote czterdzieści dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa DentalSticksActiv Pet 560 g o wartości 13,99 zł 13,99 zł (słownie: trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa Karma sucha Activ Pet z kurczakiem 3 kg o wartości 13,99 zł (słownie: trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

– 1 opakowania pokarmu dla psa Karma sucha Activ Pet z wołowiną 3 kg o wartości wartości 13,99 zł (słownie: trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

 

1.7.    Sponsorem nagród w Akcji Promocyjnej jest firma Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5 (dalej zwana „Przyrzekającym nagrodę”).

1.8.    Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

1.9     Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 

 1. ZAŁOŻENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1.    Akcja Promocyjna będzie przeprowadzona na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Ogłoszenie o akcji promocyjnej ukaże się w wydaniu numer 6(24)/2017 czasopisma „Mój Pies i Kot” (w sprzedaży od 31.07.2017r.).

2.2.    Akcja Promocyjna będzie prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 31.07.2017r do 3.09.2017 r. We wskazanym terminie przyjmowane są zgłoszenia do Akcji Promocyjnej. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

2.3.  Osoby zgłaszające się do Akcji Promocyjnej „Psy szukają domu”, zobowiązują się do sprawowania odpowiedzialnej opieki nad zaadoptowanym psem.

 

 1. ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

3.1.       Organizator zamieści w ogłoszeniu o akcji promocyjnej, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o wyprawkach i numerach kontaktowych do tymczasowego opiekuna psa.

3.2.       W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jej Uczestnik powinien spełnić kolejno następujące warunki:

 1. a)      adoptować psa za pośrednictwem ogłoszenia adopcyjnego, które ukaże się w czasopiśmie „Mój Pies i Kot” wydanie numer 6(24)/2017;
 2. b)      w okresie, o jakim mowa w ust. 2.2. być w posiadaniu bieżącego numeru magazynu „Mój Pies i Kot”, w którym zamieszczone zostanie ogłoszenie na temat Akcji Promocyjnej.
 3. c)      przekazanie za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected]swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego) Organizatorowi Akcji Promocyjnej w celu otrzymania wyprawki dla adoptowanego psa opisanej w pkt. 1.6 oraz doręczenie przesyłką lub osobiście na adres Petstar sp. z o.o., ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa podpisanego przez Uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu („Zgłoszenie”) z dopiskiem na kopercie „Akcja Promocyjna – Psy szukają domu”.
 4. d)      przejść pozytywnie proces weryfikacji (sprawdzenie poprawnych warunków, w jakich będzie mieszkał pies gwarantujących opiekę uwzględniającą potrzeby zwierzęcia, podczas tzw. wizyty przed adopcyjnej przeprowadzonej przez tymczasowego właściciela psa w terminie uzgodnionym przez Organizatora z Uczestnikiem) u tymczasowego właściciela psa, jak i Organizatora Akcji Promocyjnej, w celu potwierdzenia tożsamości osoby adoptującej psa. Organizator będzie bazował na oświadczeniu tymczasowego właściciela psa, które zostanie złożone w formie pisemnej lub wysłane pocztą elektroniczną.

 

 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1.       Nagrody zostaną przyznane przez Komisję w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu pod warunkiem łącznego spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków przewidzianych niniejszym Regulaminu, w szczególności warunków określonych w punkcie 3 Regulaminu, w terminie najpóźniej do dnia 15.09.2017 r.

4.2.       Nagrody zostaną wysłane w terminie najpóźniej do dnia 03.10.2017 r.. każdej osobie, która spełni warunki przewidziane w Regulaminie.

4.3.       W razie niemożności doręczenia Nagrody z winy Uczestnika, traci on prawo do jej otrzymania.

4.4.       Uczestnikom nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

4.5.       Nagrody do Uczestników zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Uczestnika.

4.6.       W przypadku nie podjęcia przez uczestnika Nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.

4.7.       Nagrody niewydane w Akcji Promocyjnej na skutek utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody w przypadkach wskazanych w Regulaminie pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia 31.07.2017 r., na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., 02-562 Warszawa, ul. Chmielna 36, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Psy szukają domu, Mój Pies i Kot 6(24)/2017”.

5.2.       Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5.       Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

 

 1. DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.), – dalej zwanej ustawą.

6.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak udział w Akcji Promocyjnej jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie, na cele związane z realizacją akcji Promocyjnej.

6.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Akcji Promocyjnej, wyłonienia laureatów Akcji Promocyjnej, doręczenia nagród w Akcji Promocyjnej.

6.5. Uczestnikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia.

6.6. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Akcji Promocyjnej i wymaga formy pisemnej.

6.7. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę nagród.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej z winy Uczestnika.

7.2. Warunki Akcji Promocyjnej są określone w niniejszym regulaminie.

7.3. Akcja Promocyjna nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Akcji Promocyjnej stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególnych postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

7.5.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się