18.01.2016

REGULAMIN KONKURSU „ANKIETA PRASOWA MÓJ PIES I KOT”

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Regulamin konkursu „Ankieta prasowa Mój Pies i Kot”     1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu pod nazwą „Ankieta prasowa Mój Pies i Kot” (dalej zwanego „Ankietą”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-562), przy ul. Odolańskiej 38, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd Rejonowy […]

undefined

undefined

Regulamin konkursu

„Ankieta prasowa Mój Pies i Kot”

 

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Ankieta prasowa Mój Pies i Kot” (dalej zwanego „Ankietą”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-562), przy ul. Odolańskiej 38, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, numer NIP 527-26-05-346 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.1.       Ankieta jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2.       Regulamin Ankiety jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.psy.pl.

1.3.       Uczestnikiem Ankiety może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub niepełnoletnia tylko i wyłącznie za zezwoleniem prawnego opiekuna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.       W Ankiecie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Ankiety, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

2.       CZAS TRWANIA ANKIETY

2.1.    Ankieta będzie przeprowadzony na łamach magazynu „Mój Pies i Kot”. Ogłoszenie o Ankiecie ukaże się w numerze 1/10/2016 na rynku 18 stycznia 2016r.

2.2.    Ankieta będzie trwał w dniach od 18 stycznia do 28 lutego 2016 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Ankiety. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data nadania przesyłki pocztowej.

2.3     Lista laureatów Ankiety zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.psy.pl w terminie najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2016 r.

3.       PRZEBIEG ANKIETY

3.1.       W celu wzięcia udziału w Ankiecie uczestnik powinien:

1)             wypełnić ankietę znajdujący się magazynie Mój Pies i Kot w numerze 1/10/2016r, w tym podać wskazane tam dane, złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód, stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego;

2)             udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie zgłoszeniowej;

3)             wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym otwarte pytanie konkursowe „Za co lubisz magazyn Mój Pies i Kot?” (dalej zwanej „Odpowiedzią”);

3.2.       przesłać ankietę wraz z Odpowiedzią: (1) za pomocą tradycyjnej poczty (na adres REDAKCJA „MÓJ PIES I KOT”, ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa) albo (2) zrobić skan ankiety i Odpowiedzi i przesłać je mailem na adres: [email protected].

3.3.       Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Ankiecie.

3.4.       Jeden uczestnik może wziąć udział w Ankiecie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Ankiety i może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.5.       Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Ankiety. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Ankiety przez Organizatora.

3.6.       W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Ankiety Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

3.7.       Komisja obraduje w dwóch etapach.

3.8.       W pierwszym etapie obrad Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 38 najlepszych Odpowiedzi na zadanie konkursowe, które wezmą udział w drugim etapie obrad Komisji.

3.9.       W drugim etapie obrad Komisja, spośród Odpowiedzi zakwalifikowanych w ramach pierwszego etapu obrad, wybierze 3 Odpowiedzi, które uzna za najlepsze. 35 uczestników – autorów Odpowiedzi, które Komisja zakwalifikowała w pierwszym etapu obrad, ale, których nie uznała za najlepsze w drugim etapie obrad, są laureatami nagrody II stopnia. 3 uczestników – autorów Odpowiedzi, które Komisja uznała za najlepsze w drugim etapie obrad, są laureatami nagrody I stopnia.

3.10.   Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 

4.             Prawa autorskie. Dane osobowe

4.1.       Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2.       Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej, udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Odpowiedzi, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1)             zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Odpowiedzi;

3)             publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

4)             wykorzystanie Odpowiedzi i jej fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

5)             wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Odpowiedzi (rozporządzanie i korzystanie z opracowania) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.

4.3.       Laureat wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Odpowiedzi bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – laureata.

4.4.       Administratorem danych osobowych uczestników Ankiety jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Ankiety i prawidłowego przeprowadzenia Ankiety. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Ankiecie i odbioru nagrody.

 

5.             NAGRODY

5.1.       Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Ankiety są:

1)             3 x nagroda I stopnia: legowisko dla psów małych ras o wartości jednej nagrody 45 (słownie: czterdzieści pięć) złotych;

2)             35 x nagroda II stopnia: wartości jednej nagrody  25 (słownie: dwadzieścia pięć ) złotych.

5.2.       Organizator zamieści na stronie internetowej www.psy.pl listę laureatów wyłonionych w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, o czym mowa w pkt 2.3 Regulaminu. Laureaci  zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozwiązania Ankiety wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu telefonicznie lub sms-em na numer telefonu laureata podany w formularzu rejestracyjnym do Ankiety lub e-mailem na adres email podany w formularzu rejestracyjnym do Ankiety. Laureat zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w celu wysyłki nagrody, w zależności od tego, w jaki sposób został powiadomiony o wygranej, albo w rozmowie telefonicznej z Organizatorem albo w zwrotnej wiadomości sms albo e-mail na adres podany przez Organizatora w wiadomości do Laureata, w terminie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora..

5.3.       Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

5.4.       Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wyłoniony w wyniku procedury opisanej w punkcie 5.2 najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez Laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

5.5.       W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

5.6.       Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

 

6.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Ankiety uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Ankiety, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Ankieta prasowa Mój Pies i Kot”

6.2.       Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3.       Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

 

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się