15.07.2016

Regulamin konkursu „Ankieta prasowa serwisu Psy.pl”

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 6 minut

Regulamin konkursu „Ankieta prasowa serwisu Psy.pl”                   1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu pod nazwą „Ankieta prasowa serwisu Psy.pl” (dalej zwanego „Ankietą”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-562), przy ul. Odolańskiej 38, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd […]

undefined

undefined

Regulamin konkursu „Ankieta prasowa serwisu Psy.pl”

                 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Ankieta prasowa serwisu Psy.pl” (dalej zwanego „Ankietą”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-562), przy ul. Odolańskiej 38, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, numer NIP 527-26-05-346 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.1.       Ankieta jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2.       Regulamin Ankiety jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.psy.pl.

1.3.       Uczestnikiem Ankiety może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub niepełnoletnia tylko i wyłącznie za zezwoleniem prawnego opiekuna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.       W Ankiecie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Ankiety, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

2.       CZAS TRWANIA ANKIETY

2.1.    Ankieta ogłoszona zostanie na stronie www.psy.pl

2.2.    Ankieta będzie trwał w dniach od 15 lipca do 15 sierpnia 2016 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Ankiety. Głosy w Ankiecie można oddawać tylko w formie elektronicznej.

2.3     Lista laureatów Ankiety zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.psy.pl w terminie najpóźniej do 15 września 2016r.

3.       PRZEBIEG ANKIETY

3.1.       W celu wzięcia udziału w Ankiecie uczestnik powinien:

1)             wypełnić ankietę znajdujący się w serwisie  www.psy.pl w tym podać wskazane tam dane oraz swój adres e-mail

2)             udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie zgłoszeniowej;

3)             wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym otwarte pytanie konkursowe „Jaka fundacja, osoba, stowarzyszenie, instytucja najlepiej Twoim zdaniem pomaga zwierzętom i dlaczego? (dalej zwanej „Odpowiedzią”);

3.2.       Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Ankiecie.

3.3.       Jeden uczestnik może wziąć udział w Ankiecie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Ankiety i może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.4.       Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Ankiety. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Ankiety przez Organizatora.

3.5.       W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Ankiety Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

3.6.       Komisja spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłoni 20 Odpowiedzi, które uzna za najlepsze, a autorzy tych Odpowiedzi zostaną laureatami Ankiety.

3.7.   Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 

4.             Prawa autorskie. Dane osobowe

4.1.       Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2.       Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej, udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Odpowiedzi, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1)             zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Odpowiedzi;

3)             publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

4)             wykorzystanie Odpowiedzi i jej fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

5)             wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Odpowiedzi (rozporządzanie i korzystanie z opracowania) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.

4.3.       Laureat wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Odpowiedzi bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – laureata.

4.4.       Administratorem danych osobowych uczestników Ankiety jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Ankiety i prawidłowego przeprowadzenia Ankiety. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Ankiecie i odbioru nagrody.

 

5.             NAGRODY

5.1.       Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Ankiety są:

1)             20 x zabawka dla psa, różne rodzaje. Wartość jednej nagrody 24.99 zł (dwadzieścia cztery, dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych

5.2.       Organizator zamieści na stronie internetowej www.psy.pl listę laureatów wyłonionych w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, o czym mowa w pkt 2.3 Regulaminu. Laureaci  zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozwiązania Ankiety wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu za pomocą podanego przez Laureata w formularzu rejestracyjnym do Ankiety adresu E-mail. Laureat zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w celu wysyłki nagrody. Jeśli Laureat w ciągu 5 dni roboczych nie odeśle danych do wysyłki nagrody – prawo do nagrody przepada.

5.3.       Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

5.4.       Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wyłoniony w wyniku procedury opisanej w punkcie 5.2 najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez Laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

5.5.       W przypadku niepodania przez  podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

5.6.       Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

 

6.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Ankiety uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Ankiety, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Ankieta prasowa serwisu Psy.pl”

6.2.       Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3.       Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się