05.07.2016

Regulamin konkursu fotograficznego portalu Psy.pl

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 8 minut

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „KONKURS FOTOGRAFICZNY” (dalej zwany „Regulaminem”)   1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „KONKURS FOTOGRAFICZNY” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, o numerze […]

undefined

undefined

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„KONKURS FOTOGRAFICZNY”

(dalej zwany „Regulaminem”)

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „KONKURS FOTOGRAFICZNY” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, o numerze NIP 5272605346 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.psy.pl.

1.4    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem zdjęcia zgłaszanego przez nią w Konkursie.

1.5    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6    Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 

2.    czas trwania konkursu

2.1    Konkurs jest organizowany w dniach od 5 lipca 2016 r. do 4 stycznia 2017 r.

2.2    Każdy miesiąc czasu trwania Konkursu (o którym mowa w pkt. 2.1 powyżej) stanowi jedną edycję Konkursu. Pierwsza edycja Konkursu rozpocznie się w dniu 5 lipca 2016 r. i zakończy w dniu 4 sierpnia 2016 r. Każda kolejna edycja Konkursu będzie się rozpoczynała co miesiąc piątego dnia każdego miesiąca. Zdjęcia zgłoszone w danej edycji Konkursu nie przechodzą do kolejnej edycji Konkursu.

2.3    Organizator ogłosi zwycięzców danej edycji Konkursu w terminie 15 dni od dnia zakończenia tej edycji Konkursu poprzez ogłoszenie na portalu www.psy.pl.

 

3.    Zgłoszenie Do Konkursu

3.1    Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane przez uczestnika – autora zdjęcia, które nie były wcześniej publicznie prezentowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej lub w internecie (w tym na portalach społecznościach), ani nagradzane w jakichkolwiek konkursach, plebiscytach lub innych.

3.2    Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien wejść na stronę internetową www.psy.pl, znaleźć ogłoszenie o danej edycji Konkursu i dodać za pomocą formularza „dodaj galerię” jedno zdjęcie o tematyce zgodnej z ogłoszeniem o tej edycji Konkursu, tytułując galerię i zdjęcie tematem Konkursu danej edycji.

3.4  W przypadku, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nie będzie spełniało wymogów opisanych w Regulaminie, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorami wybranych zdjęć w celu uzupełnienia zgłoszenia do Konkursu w taki sposób, żeby spełniało wymogi opisane w Regulaminie.

3.5  Zdjęcia zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wszystkie wymogi przewidziane w Regulaminie. Zdjęcia niespełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne, które mogą wystąpić przy dodawaniu zdjęć poprzez formularz „dodaj galerię”.

 

4.    Zasady KONKURSU

4.1    Komisja będzie obradować w dwóch etapach. Na każdym etapie Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami: oryginalnością i atrakcyjnością zdjęcia, pozytywnym zaprezentowaniem na nim psa, zgodnością z tematem Konkursu danej edycji, walorami przesłanego zdjęcia, tj. czy jest dobrej jakości, czy jest dobrze skomponowane i skadrowane, czy pies jest na nim dobrze widoczny i czy nie wygląda na zmuszonego do udziału w sesji zdjęciowej. Komisja nie wybierze zdjęć, na których pies występuje na łańcuchu, w kolczatce lub łańcuszku zaciskowym.

4.2    W pierwszym etapie Komisja, spośród wszystkich zdjęć biorących udział w tej edycji Konkursu, wybierze nie więcej niż sześć najlepszych zdjęć, które wezmą udział w drugim etapie Konkursu. Wszystkie zdjęcia wybrane jako najlepsze w pierwszym etapie Konkursu będą opublikowane na portalu www.psy.pl, w terminie najpóźniej 15 dni po zakończeniu tej edycji Konkursu. Autorzy zdjęć wybranych przez Komisję jako najlepsze w pierwszym etapie Konkursu są zwycięzcami Konkursu, którym przysługuje nagroda I stopnia.

4.3    W drugim etapie Komisja wybierze, spośród zdjęć zakwalifikowanych w ramach pierwszego etapu, zgodnie z pkt. 4.2 powyżej, jedno zdjęcie, które uzna za najlepsze. Komisja wybierze najlepsze zdjęcie po wysłuchaniu szczegółowych opinii wszystkich członków Komisji i przeprowadzeniu dyskusji na forum Komisji. Autor zdjęcia wybranego przez Komisję jako najlepsze w drugim etapie Konkursu jest zwycięzcą Konkursu, któremu przysługuje nagroda II stopnia (oprócz nagrody I stopnia, którą otrzymał już wcześniej).

4.4    Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem zdjęć zgłaszanych przez niego do Konkursu; (ii) zdjęcia zgłaszane przez niego do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.6 poniżej; (iv) zdjęcia nie stanowią opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.5    W przypadku, jeżeli zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do zdjęć przesłanych Organizatorowi w Konkursie (zwanych dalej każde z osobna „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a.         zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.        wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c.         rozpowszechnienie Utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie (w tym nadawanie naziemne rozsiewacze cyfrowe lub satelitarne lub kablowe) i reemitowanie, jak również w sieciach telekomunikacyjnych i serwisach mobilnych, a także rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego tzw. e-wydania za pośrednictwem sieci informatycznej i w sieci teleinformatycznej, w tym w internecie, publikowanie wewnątrz i na okładkach;

d.        publiczne udostępnianie Utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (internet), na stronach internetowych, w serwisach mobilnych, simulcasting, webcasting, uploading, downloading, browsing, jak również w formie wydań cyfrowych na platformach mobilnych, w szczególności: Apple iOS, Android, Microsoft;

e.         wykorzystanie Utworu i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 6;

f.         wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu), na wskazanych w ppkt. 1 do 5 polach eksploatacji.

4.6    Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu zdjęcia mogą być przez niego zmieniane, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę. Ponadto Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu zdjęcia mogą być przez niego rozpowszechnianie na stronie internetowej www.psy.pl, na Facebooku „Mój Pies” lub w innych miejscach, według wyboru Organizatora, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę.

4.7    Jedna osoba może przesłać w Konkursie jedno zgłoszenie konkursowe zawierające jedno zdjęcie.

4.8    Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.psy.pl lub na Facebooku „Mój Pies” w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

4.9    Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

5.    NAGRODY

5.1    Nagrodami w Konkursie są:

a.         nagroda I stopnia, tj. paczka 3 kg karmy dla psa marki Arion o wartości 40 zł (rodzaj karmy do wyboru przez laureata: Arion Original Adult Small Breed Lamb & Rice lub Arion Original Adult Medium Breed Lamb & Rice);

b.        nagroda II stopnia, tj. pięć paczek 12 kg karmy dla psa marki Arion o wartości 500 zł (rodzaj karmy do wyboru przez laureata: Arion Original Adult Small Breed Lamb & Rice lub Arion Original Adult Medium Breed Lamb & Rice lub Arion Original Adult Large Breed Chicken & Rice).

5.2    Organizator przewiduje jedną nagrodę II stopnia dla zwycięzcy całego Konkursu, którego zdjęcie zostało wybrane przez Komisję jako najlepsze w drugim etapie Konkursu, zgodnie z pkt. 4.3 powyżej.

5.3    Organizator przewiduje po jednej nagrodzie I stopnia dla każdorazowych zwycięzców danej edycji Konkursu, których zdjęcia zostały wybrane przez Komisję jako najlepsze w pierwszym etapie Konkursu, zgodnie z pkt. 4.2 powyżej.

5.4    Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą adresu e-mail, który podali przy zgłaszaniu zdjęcia do udziału w Konkursie (poprzez formularz „dodaj galerię”), w terminie najpóźniej 15 dni po zakończeniu danej edycji Konkursu lub 15 dni po zakończeniu całego Konkursu (w wypadku drugiego etapu Konkursu). Laureat Konkursu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej powinien na adres e-mail, z którego przyszło powiadomienie, odesłać swoje pełne dane adresowe. W przeciwnym wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.5    Nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu poprzez wysłanie nagrody pocztą lub kurierem, najpóźniej w terminie 35 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod warunkiem że zwycięzca poda Organizatorowi pełne dane adresowe (imię, nazwisko, ulica, numer, kod, miejscowość), na które Organizator powinien przesłać nagrodę.

5.6    Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody.

 

6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu, na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

6.2    Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3    Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

6.5    Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 15 dni od dnia jej doręczenia

6.6    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

 

 

Organizator:

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się