26.11.2016

REGULAMIN KONKURSU PORTALU PSY.PL „WYGRAJ KSIĄŻKĘ”

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 6 minut

  REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Wygraj książkę” (dalej zwany „Regulaminem”)   1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE   1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj książkę” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, o […]

 

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„Wygraj książkę”

(dalej zwany „Regulaminem”)

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj książkę” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, o numerze NIP 5272605346 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.psy.pl.

1.4    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem odpowiedzi zgłaszanej przez nią w Konkursie.

1.5    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6    Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 

2.    Czas trwania konkursu

2.1    Konkurs jest organizowany w dniach od 26 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r.

2.2    Organizator ogłosi zwycięzców danej edycji Konkursu w dniu 6 grudnia 2016 r. na portalu www.psy.pl.

 

3.     Zgłoszenie do Konkursu

3.1    Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Gdybyś miał możliwość wcielić się rolę słynnego detektywa, którego byś wybrał i dlaczego?” na adres [email protected]

3.2  W przypadku, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nie będzie spełniało wymogów opisanych w Regulaminie, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem.

 

4.    Zasady KONKURSU

4.1    Przy wyborze zwycięzców Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami: oryginalnością i atrakcyjnością i kreatywnością odpowiedzi.

4.2   Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w Konkursie, wybierze 10 najciekawszych odpowiedzi a ich autorzy zostaną laureatami konkursu.

4.3    Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem odpowiedzi zgłaszanych przez niego do Konkursu; (ii) odpowiedzi zgłaszane przez niego do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli odpowiedzi zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.6 poniżej; (iv) odpowiedzi nie stanowią opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.5    W przypadku, jeżeli odpowiedzi zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do odpowiedzi przesłanych Organizatorowi w Konkursie (zwanych dalej każde z osobna „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a.         zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.        wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c.         rozpowszechnienie Utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie (w tym nadawanie naziemne rozsiewacze cyfrowe lub satelitarne lub kablowe) i reemitowanie, jak również w sieciach telekomunikacyjnych i serwisach mobilnych, a także rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego tzw. e-wydania za pośrednictwem sieci informatycznej i w sieci teleinformatycznej, w tym w internecie, publikowanie wewnątrz i na okładkach;

d.        publiczne udostępnianie Utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (internet), na stronach internetowych, w serwisach mobilnych, simulcasting, webcasting, uploading, downloading, browsing, jak również w formie wydań cyfrowych na platformach mobilnych, w szczególności: Apple iOS, Android, Microsoft;

e.         wykorzystanie Utworu i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 6;

f.         wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu), na wskazanych w ppkt. 1 do 5 polach eksploatacji.

4.6    Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu odpowiedzi mogą być przez niego zmieniane, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę. Ponadto Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu odpowiedzi mogą być przez niego rozpowszechnianie na stronie internetowej www.psy.pl, na Facebooku „Portal Psypl” lub w innych miejscach, według wyboru Organizatora, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę.

4.7    Jedna osoba może przesłać w Konkursie jedno zgłoszenie konkursowe zawierające jedną odpowiedź.

4.8    Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.psy.pl lub na Facebooku „Portal Psypl” w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

4.9    Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

5.    NAGRODY

5.1    Nagrodami w Konkursie są:

 10 x książka pt. „Kocha, lubi, szpieguje” o wartości 34,90 zł każda.

5.2    Organizator przewiduje po jednej nagrodzie dla jednego zwycięzcy Konkursu, których odpowiedzi zostały wybrane przez Komisję jako najlepsze zgodnie z punktem 4.2 powyżej.

5.4    Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą adresu e-mail z którego udzielili odpowiedzi w terminie 6 grudnia 2016 r. Laureat Konkursu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej powinien na adres e-mail, z którego przyszło powiadomienie, odesłać swoje pełne dane adresowe. W przeciwnym wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.5    Nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu poprzez wysłanie nagrody pocztą lub kurierem, najpóźniej w terminie 35 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod warunkiem że zwycięzca poda Organizatorowi pełne dane adresowe (imię, nazwisko, ulica, numer, kod, miejscowość), na które Organizator powinien przesłać nagrodę.

5.6    Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody.

 

6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu, na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – KONKURS WYGRAJ KSIĄŻKĘ”.

6.2    Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3    Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

6.5    Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 15 dni od dnia jej doręczenia

6.6    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się