11.04.2016

REGULAMIN KONKURSU SMSOWEGO „WIOSENNY KONKURS” – MÓJ PIES I KOT nr 3(12)/2016

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 6 minut

REGULAMIN KONKURSU „Wiosenny Konkurs” (magazyn Mój Pies i Kot)   1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „Wiosenny Konkurs” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”), wydawca magazynu „Mój Pies i Kot” (dalej zwana „Organizatorem”). 1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach […]

REGULAMIN KONKURSU „Wiosenny Konkurs” (magazyn Mój Pies i Kot)

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „Wiosenny Konkurs” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”), wydawca magazynu „Mój Pies i Kot” (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.psy.pl.

1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6.       Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:

3 x KRAKVET Legowisko owalne z poduszką – 24,29 zł brutto

3 x TRIXIE Drapak z pluszem  30,90 zł brutto

3 x FERPLAST Kuweta z ramką 26,90 zł brutto

3 x TRIXIE Mysz na sprężynie 18,29 zł brutto

3 x KRAKVET żwirek silikonowy 9,99 zł brutto

3 x KRAKVET Natural Snack 7,97 zł brutto

 

Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

1.7.    Realizatorem technologicznym i telekomunikacyjnym (SMS) Konkursu jest Mobile Formats
sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Wróbla 24/1 (dalej zwana „Realizatorem”).

1.8.       Konkurs realizowany jest na terytorium Polski, co oznacza, że uczestnik musi być użytkownikiem telefonu komórkowego, posiadającym kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora, a SMS, będący zgłoszeniem w Konkursie, musi zostać wysłany z terytorium Polski.

1.9.       Uczestnik Konkursu musi posiadać odpowiedni tytuł prawny do telefonu komórkowego, uprawniający go do korzystania z telefonu.

1.10     Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 

2.       ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w wydaniu numer 3/2016 czasopisma „Mój Pies i Kot” (na rynku 11.04.2016).

2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 11.04.2016 od godziny 9:00 do 22.05.2016r.

2.3     Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.psy.pl w terminie nie później niż do dnia 24.06.2016 r.

 

3.       ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1.       Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, opłatach za SMS i ramach czasowych Konkursu, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.

3.2.       Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie numeru telefonu komórkowego, z którego wysyłają SMS-y w Konkursie.

3.3.       Zgłoszenie udziału w Konkursie następuję poprzez przesłanie wiadomości SMS, o treści podanej w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w wyżej wymienionym ogłoszeniu.

3.4.       W odpowiedzi na wiadomość SMS będącą zgłoszeniem w Konkursie uczestnik otrzyma 1 zadanie konkursowe do wykonania. Zadanie konkursowe Organizator wysyła za pośrednictwem wiadomości SMS.

3.5.       Wykonanie zadania konkursowego polega na udzieleniu odpowiedzi na zadany temat i wysłaniu odpowiedzi pod numer Organizatora podany w SMS-ie.

3.6.       Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 15 najciekawszych odpowiedzi na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.7.       Laureatami Konkursu w liczbie 15 zostaną osoby, których odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najciekawsze zgodnie z pkt 3.6 powyżej. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie w tym warunku, o którym mowa w pkt 3.8 poniżej, jeśli dotyczy.

3.8.       Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie, tj. przesłać zgłoszenie do Konkursu, wykonać zadanie konkursowe, dowolną ilość razy, jednakże może wygrać tylko jedną nagrodę, i to niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania jest uprawniona, i z których korzystała, wysyłając SMS-y w Konkursie. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba posługująca się różnymi numerami telefonów komórkowych może być laureatem tylko jednej nagrody.

3.9.       Laureaci będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie numeru telefonu lub telefonów, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda.

3.10.   Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

4.             PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1.       Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 3.06.2016 r.

4.2.       Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania poprzez wysłanie wiadomości SMS zawierającej wyżej wymienione dane do Organizator, jeżeli drogą SMS-ową zostali powiadomieni o wygranej, albo o ich podanie w czasie rozmowy telefonicznej, jeżeli powiadomienie o wygranej nastąpiło telefonicznie. W przypadku powiadomienia o wygranej drogą SMS, laureat powinien odesłać SMS-a z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 7 dni od chwili jego otrzymania. Koszty rozmów telefonicznych z laureatami pokrywa Organizator.

4.3.       W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator przyzna nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.

4.4.       Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej i podania informacji, o których mowa w pkt 4.5 poniżej. Uiszczenie przez uczestnika kwoty na poczet podatku jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.

4.5.       Organizator obliczy należną kwotę podatku i wskaże laureatowi numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w pkt 4.4. powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu kwoty na poczet podatku.

4.6.       Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, zgodnie z pkt 4.2, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej, o ile laureat uiści należny podatek zgodnie z postanowieniami pkt 4.4 powyżej. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.7.       W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.8.       Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

 

5.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., 02-562 Warszawa, ul. Odolańska 38, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Mój Pies i Kot  3/2016, Wiosenny Konkurs”.

5.2.       Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5.       Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

 

 

Organizator

 

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się