25.05.2015

Twój pies na okładce magazynu Mój Pies i Kot

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu „Twój pies na okładce magazynu Mój Pies i Kot” ogłoszonego w numerze 3(4)/2015   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Twój pies na okładce magazynu Mój Pies i Kot” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miączyńska 50, 02-637 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany […]

undefined

undefined

Regulamin konkursu „Twój pies na okładce magazynu Mój Pies i Kot”
ogłoszonego w numerze 3(4)/2015

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Twój pies na okładce magazynu Mój Pies i Kot” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miączyńska 50, 02-637 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.psy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla jednego laureata Konkursu jest:

– sesja zdjęciowa psaoraz zdjęcie psa na okładce magazynu „Mój Pies i Kot”, całość o wartości 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt zł).

1.7. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w magazynie „Mój Pies i Kot” nr 3(4)/2015 w dniu 25.05.2015 r.

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 25.05.2015 r. do 7.06.2015 r.

2.3  Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone w kolejnym numerze magazynu, tj. „Mój Pies i Kot” nr 4(5)/2015.

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach i ramach czasowych Konkursu, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.

3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie do Organizatora 3 zdjęć swojego psa na adres e-mail wskazany przez Organizatora wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko właściciela, numer telefonu oraz imię psa.

3.3 W kolejnym etapie Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest wypełnić kupon konkursowy zamieszczony na łamach magazynu „Mój Pies i Kot” nr 3(4)/2015. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik musi wysłać na adres Organizatora nie później niż do 7.06.2015 r.

3.4. Komisja, o której mowa w pkt 1.8, wybierze najciekawszą propozycję, to znaczy wizerunek psa, który uzna za najlepiej nadający się na okładkę magazynu. Następnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia Konkursu,tj. do dnia 21.06.2015 r. Organizator powiadomi właściciela psa, który wygrał, aby ustalić datę i miejsce sesji zdjęciowej na okładkę magazynu „Mój Pies i Kot” nr 4(5)/2015.

3.5. Zdjęcie zwycięskiego psa zostanie opublikowane na okładce magazynu „Mój Pies i Kot”
nr 4(5)/2015.

3.6. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie, tj. przesłać zgłoszenie do Konkursu tylko raz.

3.7. Laureat będzie identyfikowany przez Organizatora na podstawie numeru telefonu lub telefonów, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

3.12. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

4.             PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureat zostanie wyłoniony w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 21.06.2015 r.

4.2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

4.3. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator przyzna nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.

4.4. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej i podania informacji, o których mowa w pkt 4.5 poniżej. Uiszczenie przez uczestnika kwoty na poczet podatku jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.

4.5. Organizator obliczy należną kwotę podatku i wskaże laureatowi numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w pkt 4.4. powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu kwoty na poczet podatku.

4.6. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, zgodnie z pkt 4.2, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej, o ile laureat uiści należny podatek zgodnie z postanowieniami pkt 4.4 powyżej. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.7. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody, to znaczy nie stawienia się w umówionym terminie na sesję zdjęciową wraz z wyróżnionym psem, prawo do nagrody wygasa.

4.8. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

 

5.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., 02-637 Warszawa, ul. Miączyńska 50, z dopiskiem o treści:„Reklamacja – Twój Pies na okładce magazynu Mój Pies i Kot”.

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

Organizator:   

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się