REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POD NAZWĄ „MÓJ PIES JEST DZIWNY” – MÓJ PIES I KOT 3(12)/2016

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  „Mój pies jest dziwny”  (dalej zwany „Regulaminem”)googletag.cmd.push(function() { googletag.display('single_midtext'); });  1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „Mój pies jest dziwny” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  „Mój pies jest dziwny”

 (dalej zwany „Regulaminem”)

 1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „Mój pies jest dziwny” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, 02-562 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.psy.pl.

1.4    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem przepisu zgłaszanego przez nią w Konkursie.

1.5    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6    Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 
2.       ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w wydaniu numer 3/2016 czasopisma „Mój Pies i Kot” (na rynku 11.04.2016).

2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 11.04.2016 r. do 03.05.2016 r.

2.3     Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone w kolejnym numerze magazynu „Mój Pies i Kot” 4/2016 (na rynku 23.05.2016 r.) oraz na stronie www.psy.pl.

 

3.    ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

3.1    Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia psów (wraz z propozycją opisów do dymków) wykonane przez uczestnika – autora zdjęcia, które nie były wcześniej publicznie prezentowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej lub w Internecie (w tym na portalach społecznościach), ani nagradzane w jakichkolwiek konkursach, plebiscytach lub innych.

3.2    Żeby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien przesłać:

·           zdjęcie psa wraz z opisem swojego autorstwa zgodne z tematyką danej edycji w ogłoszeniu o konkursie. Nie będą brane pod uwagę zdjęcia, na których pies nosi kolczatkę albo łańcuszek zaciskowy lub w inny sposób jest traktowany niehumanitarnie.

·           zdjęcie (a maksymalnie 3 zdjęcia), które uczestnik przesłał, powinno odpowiadać następującym parametrom: rozdzielczość co najmniej 200 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 500 kB, wymiary: 1024 x 768;

3.4  W przypadku, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nie będzie spełniało wymogów opisanych w Regulaminie, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorami wybranych przepisów w celu uzupełnienia zgłoszenia do Konkursu w taki sposób, żeby spełniało wymogi opisane w Regulaminie.

3.5  Przepisy zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wszystkie wymogi przewidziane w Regulaminie. Przepisy niespełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

 

4.    ZASADY KONKURSU

4.1    Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami: oryginalnością zdjęcia, atrakcyjnością, tym, czy fotografia jest dobrej jakości, czy zdjęcie jest dobrze skomponowane i skadrowane, czy pies jest na nim dobrze widoczny.

4.2    Komisja, spośród wszystkich zdjęć biorących udział w tej edycji Konkursu, wybierze co najmniej 4 najlepsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia wybrane jako najlepsze będą opublikowane na łamach wydania czasopisma „Mój Pies i Kot”, które ukaże się na rynku w terminie 30 dni po zakończeniu tej edycji Konkursu. Autorzy zdjęć wybranych przez Komisję jako najlepsze są zwycięzcami Konkursu, którym przysługuje nagroda.

4.3    Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem zdjęć zgłaszanych przez niego do Konkursu; (ii) zdjęcia zgłaszane przez niego do Konkursu, nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.4 poniżej; (iv) zdjęcia nie stanowią opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.4    W przypadku, jeżeli zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do przepisów i zdjęć przesłanych Organizatorowi w Konkursie (zwanych dalej każde z osobna „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a.         zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.        wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c.         rozpowszechnienie Utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie (w tym nadawanie naziemne rozsiewacze cyfrowe lub satelitarne lub kablowe) i reemitowanie, jak również w sieciach telekomunikacyjnych i serwisach mobilnych, a także rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego tzw. e-wydania za pośrednictwem sieci informatycznej i w sieci teleinformatycznej, w tym w Internecie, publikowanie wewnątrz i na okładkach;

d.        publiczne udostępnianie Utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), na stronach internetowych, w serwisach mobilnych, simulcasting, webcasting, uploading, downloading, browsing, jak również w formie wydań cyfrowych na platformach mobilnych, w szczególności: Apple iOS, Android, Microsoft;

e.         wykorzystanie Utworu i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 6;

f.         wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu), na wskazanych w ppkt. 1 do 5 polach eksploatacji.

4.5    Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie i jego opis mogą być przez niego zmieniane (w szczególności skracane), na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę. Ponadto Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie i opis mogą być przez niego rozpowszechnianie na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot”, na stronie internetowej www.psy.pl, na Facebooku „Mój Pies” lub w innych miejscach, według wyboru Organizatora, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę.

4.6    Jedna osoba może przesłać w Konkursie maksymalnie 3 zgłoszenia konkursowe (w jednej edycji), z takim zastrzeżeniem, że jedno zdjęcie danego autora może zwyciężyć w Konkursie tylko raz (w jednej edycji).

4.7    Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, mogą być publikowane przez Organizatora na łamach czasopisma „Mój Pies i Kot” lub na stronie internetowejwww.psy.pl lub na Facebooku „Mój Pies” w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

4.8    Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

5.    NAGRODY

5.1    Nagrodami w Konkursie jest:

Koszulka Zerwijmy Łańcuchy, każda o wartości  15,00 zł brutto;

Koszula Bądź Bratem a nie katem, każda o wartości 15,00 zł brutto;

5.2    Organizator przewiduje jedną nagrodę dla każdorazowego zwycięzcy danej edycji Konkursu, którego zdjęcie zostało wybrane przez Komisję jako najlepsze.

5.3    Nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu, najpóźniej w terminie 35 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod warunkiem że zwycięzca poda Organizatorowi prawidłowy adres pocztowy, na który Organizator powinien wysłać nagrodę.

5.4    Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody.

 

6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu, na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., Redakcja „Mój Pies i Kot”, ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa, z dopiskiem o treści: Reklamacja – „Mój pies wita wiosnę”.

6.2    Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3    Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

6.5    Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

6.6    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

 

 

Organizator:

 

Chcesz dać głos i ocenić?
Dołącz do naszego stada – zarejestruj się!
Ocena użytkowników