12.12.2016

REGULAMIN KONKURSU „MÓJ ZWIERZAK TO ŚPIOCH”

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,Mój Zwierzak to Śpioch”.   § 1. WARUNKI OGÓLNE   1.1  Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Petstar sp. z o.o., organizowanego w ramach konkursu prowadzonego w wydarzeniu na portalu Facebook (opcjonalnie na stronie www.facebook.com).   1.2  Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.   1.3  Użyte w regulaminie […]

undefined

undefined

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,Mój Zwierzak to Śpioch”.

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

 

1.1  Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Petstar sp. z o.o., organizowanego w ramach konkursu prowadzonego w wydarzeniu na portalu Facebook (opcjonalnie na stronie www.facebook.com).

 

1.2  Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

1.3  Użyte w regulaminie określenia:

 

1) Konkurs – konkurs fotograficzny ,,Mój Zwierzak to Śpioch!”;

2) Praca konkursowa – zdjęcie fotograficzne;

3) Uczestnik – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w regulaminie;

4) Sponsor – fundator nagród, firma Petstar Sp. z o.o.;

5) Organizator: Petstar Sp. z o.o., ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa, NIP: 527-26-05-346

 

1.4  Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.12.2016 roku i trwa do dnia 01.01.2017 roku.

[A1]

1.5  Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zgadza się na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

 

1.6  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych na rzecz Organizatora.

 

1.7  Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu.

 

1.8  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2002r. nr101, poz. 926 z późn.zm.)

 

1.9  Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanego przez siebie zdjęcia w wydarzeniu utworzonym przez profil Mój Pies i Kot, na fanpage’u Portal Psy.pl oraz na stronie Psy.pl. Zdjęcia zgłaszane w inny sposób, niż umieszczenie ich na tablicy wydarzenia Organizatora nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora bez dodatkowego powiadomienia.

1.10       Uczestnik w ramach otrzymanej nagrody w Konkursie automatycznie udzieli z chwilą przyznania nagrody w Konkursie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji wyłącznej na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na stronie Psy.pl oraz portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza i wprowadzania go do obrotu oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w Konkursie, oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;

1.11       Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

2.1 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej na zadany temat poprzez dodanie fotografii własnego autorstwa (max 6 zdjęć) na tablicy w wydarzeniu zorganizowanym przez fanpage Mój Pies i Kot: www.facebook.com/events/1288491001208860/

 

2.2 Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką. Praca musi być zgodna z tematem konkursu.

 

2.3 Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia.

 

2.4 Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem zdjęcia i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zdjęcia, oraz, że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich.

 

2.5 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18 rok życia.

 

2.6 Pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio i pośrednio związane z organizacją Konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.

 

2.7 Uczestnicy podający niewłaściwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszające do udziału inne osoby, nie otrzymują nagrody.

 

2.8 W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

 

2.9 W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu oraz stronie internetowej Organizatora.

 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

 

3.1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej ,,Komisja Konkursowa”) w trzyosobowym składzie.

 

3.2. Zgłoszenia w Konkursie można dokonywać w terminie 12.12.2016 r. – 26.12.2016r.

Wyłonienie laureatów Konkursu (zwycięzców) zostanie dokonane dniu 28. 12.2017r.

 

 3.3. Wyłonienie laureatów Konkursu przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wybierze 5 najlepszych prac. W ocenie będą brane pod uwagę oryginalność i estetyka zgłoszonych prac konkursowych, ich artyzm oraz trafność kompozycji na zadaną tematykę Konkursu.

 

3.4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie portalu społecznościowego Facebook w wydarzeniu konkursowym w dniu 01.01.2017r.

 

3.5. Każdemu uczestnikowi udostępniającemu swoje dane, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.

 

3.6. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie np. celem zwiększenia swych szans w Konkursie będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie i nie będzie im przysługiwać nagroda w Konkursie.

 

 

3.7. W konkursie nie będą uwzględniane prace konkursowe zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

 

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

 

 

§ 4. NAGRODY

 

4.1. Fundatorem nagrody jest Sponsor.

 

4.2. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

 4.3. Nagrody:

 

10 x zestaw nagród, na jaki składa się MEGA PAKA NIESPODZIANEK (zabawki dla zwierzęcia, książki, przysmaki dla zwierzęcia)

4.4. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku publikując zwycięzców w wydarzeniu w dniu 01.01.2017r.

 

4.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników / Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.

 

4.6. Warunkiem wydania nagród jest dobrowolne podanie danych do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłana do Laureata w ciągu 14 dni od podania przez niego danych do wysyłki, przy czym w przypadku braku podania przez laureata takich danych w ciągu 30 dni od chwili publikacji listy laureatów, laureat ten traci prawo do nagrody, która pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 

 § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.

 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu

 

5.3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

5.4. Konkurs dostępny jest na stronie www.psy.pl i w siedzibie organizatora.

 

§  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

6.1     Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu, na adres Organizatora: Petstar Sp.zo.o ul. Odolańska 38, 02-563 Warszawa z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Mój Zwierzak to Śpioch!”.

 

6.2     Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

 

6.3     Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

6.4     Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

 

6.5     Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 15 dni od dnia jej doręczenia

 

6.6     Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji, a stosowny list z decyzją zostanie nadany bezzwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się