04.03.2022

відїжджаючи-з-україни-зі-тваринкою

Joanna Żołnierkiewicz

Joanna Żołnierkiewicz

Ten tekst przeczytasz w 9 minut

Плануєте приїхати до Польщі зі своєю домашньою тваринкою або вже на кордоні? Що робити далі? Як доглядати за нею в Польщі? Ось посібник, який допоможе Вам і Вашому вихованцеві знайти себе в новій країні і отримати підтримку.

przyjazd-ze-zwierzętami-z-Ukrainy.webp

Fot. Shutterstock

 1. English version below
 2. Polska wersja poniżej

[English version below]

[Polska wersja poniżej]

Що потрібно знати, від’їжджаючи з України зі своєю домашньою тваринкою?

Згідно з процедурами в’їзду для подорожуючих з території України, встановленими Головною ветеринарною інспекцією, необхідно виконати кілька вимог. Для того щоб мати можливість перетинати кордон з тваринами-компаньйонами – кішками, собаками і тхорами – вони повинні бути з мікрочіпами та мати дійсну вакцинацію від сказу. Чотирилапий також повинен мати паспорт, виданий в одній з держав-членів Європейського Союзу. У зв’язку з надзвичайною ситуацією не обов’язково мати поточний серологічний тест на антитіла проти сказу. Фактично, будь-яка людина з України може в’їхати зі своїми домашніми тваринками – достатньо заповнити спеціальну декларацію, наявну в пункті пропуску. Також існує спеціальна інструкція для людей з України, які не задовольняють вищезазначеним вимогам.

Будь-хто, хто в’їжджає до Польщі з України, чиї тваринки не мають чіпа та/або дійсної вакцинації, отримає необхідну допомогу. Потрібно просто заповнити декларацію – документи повинні бути в пунктах пропуску. Якщо Ви не можете вказати адресу місцезнаходження тваринки в Польщі, офіційний ветеринар позначить тваринку чіпом і/або вакцинує після його перетину кордону (в тимчасовому місці; за рахунок державного бюджету). Фонди також допомагають. Багато волонтерів та фахівців надають підтримку прямо на кордоні. Можна очікувати, що:

 • вони промаркують і провакцинують Вашу тваринку від сказу і видадуть паспорт, дійсний в Європейському Союзі (безкоштовно);

 • вони нададуть необхідні ліки;

 • вони забезпечать необхідне лікування;

 • вони нададуть Вам корм для Вашої тваринки.

Якщо ви вже в’їхали в Польщу і можете повідомити адресу місцезнаходження тваринки, то вона буде поміщена в ізолятор і під нагляд з боку дільничого ветеринарного лікаря для можливості:

 • маркування тваринки чіпом;

 • вакцинації від сказу;

 • «забір крові для серологічного тестування для визначення рівня антитіл проти сказу, що виконуються затвердженою лабораторією» – отримання результату дозволить випустити тваринку з ізоляції. Як власник тваринки Ви також отримаєте документи, що підтверджують виконання необхідних вимог.

Ви можете знайти необхідні документи українською та англійською мовами ТУТ:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura

Якщо Вашій тваринці менше 8 тижнів, потрібно лише заповнити декларацію, наявну в пункті пропуску, без необхідності проходити будь-які додаткові процедури.

Інші тваринки, такі як гризуни, птахи (крім домашньої птиці), земноводні, рептилії, безхребетні та водні види, можуть в’їжджати в Польщу без будь-яких дозволів.

Дуже важлива інформація!

Ви зобов’язані заповнити декларацію і пройти вищевказані процедури. У разі незаконного перетину кордону Ваш вихованець може опинитися в притулку.

Кожен, хто перетинає кордон, отримає допомогу від волонтерів, які приготували спеціальні пакети з кормом та аксесуарами для домашніх тваринок. Деякі польські фонди підтримки тварин планують доставляти пакети з продуктами для тварин в притулки та нужденним особам. Також багато груп ветеринарів взяли на себе зобов’язання надавати безкоштовну ветеринарну допомогу домашнім тваринкам (або тільки за вартістю необхідних препаратів). Якщо Ваша тваринка потребує допомоги, Ви можете зв’язатися з одним із пунктів зі списку ТУТ:

Існує також веб-сайт, присвячений людям, які від’їжджають з України (доступний українською мовою) з великою кількістю корисної інформацією як для тих, хто їде до Польщі, так і для тих, хто вже перебуває в ній [LINK].

Багато поляків хочуть запропонувати свої квартири українським біженцям. Вони також пропонують допомогу в перевезенні тварин.

Влада багатьох польських міст, включаючи Варшаву, готує пункти ветеринарної допомоги для прибуваючих домашніх тваринок.

Tłumaczenie: Oksana Babiy


ENGLISH VERSION


What you need to know fleeing Ukraine with your pet – all the important information.

Are you planning to come to Poland with your pet or already on the border? What to do next? How to take care of your pet in Poland? Here’s a guide that will help you and your pet find yourself in a new country  and get support.

According to the procedures for the entry of travelers from the territory of Ukraine established by the Chief Veterinary Inspectorate, several requirements must be met. In order to be able to cross the border with companion animals – cats, dogs and ferrets – they must be microchipped and have an up-to-date rabies vaccination. Quadrupeds should also have a passport issued in one of the European Union Member States. Due to the emergency, it is not necessary to have a current serological test for anti-rabies antibody titers. In fact, any person from Ukraine can enter with their pets – it is enough to fill in a special declaration available at the border point. There is also a special instruction for people from Ukraine who do not meet the above requirements.

Anyone entering Poland from Ukraine, whose animals do not have a chip and/or current vaccination, will receive necessary help. You just need to fill in the declaration – the documents should be available at the border checkpoints. If you are unable to give the address of the pet’s location in Poland, the official vet will label the pet with a chip and/or vaccinate after it crosses the border (at a temporary location; covered by the state budget). Foundations help as well. Many volunteers and specialists provide support right at the border. You can expect, that:

 • they will mark and vaccinate your pet against rabies and issue a passport valid in the European Union (charge free);

 • they will give the necessary medications;

 • will provide the necessary treatment;

 • they will give you pet food.

If you already entered Poland and can give the address of the pet’s whereabouts, then the animal will be placed under isolation and supervision by the District Veterinary Officer for possible:

 • marking your pet with a chip;

 • vaccination against rabies;

 • „blood collection for serological testing to determine the level of anti-rabies antibodies performed by an approved laboratory” – obtaining the result will allow the animal to be released from isolation. As a pet owner you will also receive documents confirming the fulfillment of the needed requirements.

You can find the necessary documents in Ukrainian and English HERE:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura

If your pet is under 8 weeks old, you only need to fill in the declaration available at the border crossing point, without a need to undergo any additional procedures.

Other animals, such as rodents, birds (other than poultry), amphibians, reptiles, invertebrates and aquatic species, may enter Poland without any permissions.

Very important information! You are required to fill in the declaration and go through the above procedures. In the event of illegal crossing of the border, your pet may end up in a shelter or asylum.

Everyone who crosses the border will receive help from volunteers, who prepared special packages with pet food and accessories for animals. Some Polish animal support foundations plan to deliver packages with animal products to shelters and individuals in need. Also many vet groups have committed to provide free veterinary assistance for pets (or only by cost of the required drugs). If your pet needs help, you can contact one of the points from the list HERE:

There is also a dedicated website for people fleeing Ukraine (available in Ukrainian) with much helpful information both those who are going to Poland and those already in [LINK].

Many Poles want to offer their flats to Ukrainian refugees. They also offer help in transporting animals.

The authorities of many Polish cities, including Warsaw, prepare veterinary care points for incoming pets.

Tłumaczenie: Marta Ozimek


POLISH VERSION


Przyjechałeś z Ukrainy do Polski ze zwierzętami – co dalej? Najważniejsze informacje

Planujesz przyjazd do Polski ze swoim zwierzęciem lub już jesteś na granicy? Co dalej robić? Jak zadbać o swojego zwierzaka w Polsce? Przygotowaliśmy poradnik, który pomoże Ci odnaleźć się z nowym kraju razem z pupilem i uzyskać wsparcie.

Zgodnie z procedurami dotyczącymi wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ustanowionymi przez Główny Inspektorat Weterynarii należy spełnić kilka wymagań. Aby móc przekroczyć granicę ze zwierzętami towarzyszącymi – kotami, psami, fretkami – muszą być one oznakowane mikroczipem i mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Czworonogi powinny także posiadać paszport wydany w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację, nie trzeba mieć obecnie aktualnego wyniku badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Tak naprawdę wjechać może każda osoba z Ukrainy ze swoimi zwierzętami – wystarczy wypełnić specjalne oświadczenie dostępne w punkcie przygranicznym. Przygotowano również specjalną instrukcję dla osób z Ukrainy niespełniających powyższych wymagań.

Osoba wjeżdżająca z Ukrainy do Polski, której zwierzęta nie mają mikroczipu i/lub aktualnego szczepienia, otrzyma odpowiednią pomoc. Musi jedynie wypełnić oświadczenie – dokumenty powinny być dostępne w punktach przy przejściach granicznych. Jeśli nie jesteś w stanie wskazać adresu miejsca pobytu czworonoga na terenie Polski, urzędowy lekarz weterynarii dokona oznakowania czipem i/lub zaszczepi zwierzę po przekroczeniu przez nie granicy (w miejscu tymczasowym; na koszt budżetu państwa). Pomagają również fundacje. Wielu wolontariuszy i specjalistów daje wsparcie tuż za granicą. Między innymi:

 • za darmo czipują, szczepią przeciwko wściekliźnie i wydają paszport dla psa, kota lub fretki ważny na terenie Unii Europejskiej;

 • dadzą niezbędne leki;

 • zapewnią wymagane leczenie;

 • podarują karmę i smaczki.

Jeśli zaś wjechałeś na teren Polski i potrafisz wskazać adres miejsca pobytu czworonoga, wówczas zwierzę zostanie objęte izolacją i nadzorem przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pod kątem ewentualnego:

 • zaczipowania;

 • zaszczepienia przeciwko wściekliźnie;

 • „pobrania krwi do badania serologicznego w kierunku oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie wykonanego przez zatwierdzone laboratorium” – uzyskanie wyniku pozwoli na zwolnienie zwierzęcia z izolacji. Opiekun czworonoga otrzyma również dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów wwozu na teren Polski.

Tu znajdziesz potrzebne dokumenty w języku ukraińskim: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura

Uwaga, jeśli Twój czworonóg nie ukończył 8. tygodnia życia, wystarczy jedynie wypełnienie oświadczenia dostępnego w punkcie przygranicznym. Nie trzeba przechodzić żadnych procedur.

Pozostałe zwierzęta, czyli gryzonie, ptaki (inne niż drób), płazy, gady, bezkręgowce, gatunki wodne mogą wjechać na teren Polski bez pozwolenia.

Bardzo ważna informacja! Jesteś zobowiązany do wypełnienia oświadczenia i przejścia powyższych procedur. W przypadku nielegalnego przekroczenia granicy z Polską, zwierzę, które Ci towarzyszy, może trafić do schroniska lub azylu.

Osoby, które przekroczą granicę, otrzymają pomoc od wolontariuszy polskich fundacji. Wiele z nich przygotowało specjalne paczki z karmami i akcesoriami dla zwierząt. Dary możesz otrzymać za granicą z Polską. Część polskich fundacji prozwierzęcych i schronisk planuje rozwożenie paczek z produktami dla zwierząt – po schroniskach i do osób prywatnych. Dodatkowo do bezpłatnej pomocy czworonogom (lub jedynie w cenie wymaganych leków) zobowiązała się grupa polskich lekarzy weterynarii. Jeśli twoje zwierzę wymaga specjalistycznej pomocy, możesz zgłosić się do jednego z poniższych punktów:

Powstała również specjalna strona internetowa (dostępna w języku rosyjskim) dla osób uciekających z Ukrainy – zarówno tych, którzy dopiero planują przyjechać do Polski, jak i tych, którzy już znaleźli się w obcym kraju. Pomocne informacje znajdziesz na stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl/.

Wielu Polaków oferuje swoje mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Pomogą również w transporcie zwierząt.

 

Zapisz się do newslettera Psy.pl i otrzymuj ciekawe treści przed innymi!

750x200-wersja-8.jpg

Pierwsza publikacja: 29.04.2022

Podziel się tym artykułem:

Joanna Żołnierkiewicz
Joanna Żołnierkiewicz

Była redaktor prowadząca portali Psy.pl i Koty.pl. Prywatnie opiekunka dwóch nierasowych kotek – Furii i Luny.

Zobacz powiązane artykuły

15.04.2024

Z pseudohodowli odebrano ponad 60 zaniedbanych psów! Schronisko prosi o pomoc

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zaniedbane psy, brodzące we własnych odchodach – to krótki opis dramatu, jaki rozegrał się w Gdańsku. Nielegalnie prowadzona hodowla została zlikwidowana. Teraz pracownicy schroniska apelują o pomoc. 

Psy z pseudohodowli z Gdańska

undefined

04.04.2024

Dzień Bezdomnych Zwierząt 2024 – jak można go świętować? Sprawdź!

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

4 kwietnia 2024 wypada Dzień Bezdomnych Zwierząt. Wydarzenie to przypomina nam o rzeczach, o których zapominamy wśród codziennych obowiązków – gdzieś tam czekają psy, które nie mają domów. I to my możemy im pomóc!

dzień bezdomnych zwierząt

undefined

04.04.2024

Pokaż psu lepszy świat. Zostań opiekunem tymczasowym i zamieszkaj we wrocławskim Domu dla Skrzywdzonych Zwierząt

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

We Wrocławiu wystartowała niesamowita inicjatywa. Powstał Dom dla Skrzywdzonych Zwierząt. Już tylko krok dzieli od pełnego ruszenia z akcją. Teraz trwa rekrutacja tymczasowych opiekunów. 

Dom dla Skrzywdzonych Zwierząt

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się